Arsacal
button
button
button
button


Afscheid spirituaal Sint Bonifatius-instituut

Pater Beckers vertrekt naar Australië

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 25 juni 2017 - 223 woorden
Afscheid spirituaal Sint Bonifatius-instituut
Afscheid spirituaal Sint Bonifatius-instituut
(foto: P.J. Frankenhuizen)

Zater­dag 24 juni namen stu­den­ten van het Sint Boni­fa­tius-instituut afscheid van spi­ri­tu­aal pater Bart Beckers s.J. die in Australië aan zijn tertiaat gaat beginnen, een jaar van vooral gees­te­lij­ke ver­die­ping dat in de sociëteit van Jezus (Jezuïeten) is voor­zien. De spi­ri­tu­aal neemt een be­lang­rijke plaats in de oplei­ding in.

In mijn dank­woordje heb ik er met name aan herinnerd dat de verbin­ding tussen geloof en theo­lo­gie in het Sint Boni­fa­tius-instituut wezen­lijk is. Stu­den­ten kunnen aan dit hoger instituut van gods­dienst­we­ten­schap­pen in deel­tijd op ver­schil­lende niveau’s theo­lo­gie stu­de­ren, tot en met het bac­ca­lau­reaat en licentiaat toe, maar tege­lijk betekent de oplei­ding een geloofsweg: de dag begint met laudes en Eucha­ris­tie, ook de vespers wor­den gebe­den, er zijn stille dagen en er is gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding, kortom: de studie van de theo­lo­gie is nauw verbon­den met een geloofver­die­ping, want zon­der die ver­die­ping missen we de kern. De spi­ri­tu­aal die gees­te­lijk bege­lei­der is, vervult dan ook een wezen­lijke rol in het instiutuut.

Pater Bart Beckers heeft deze rol de afgelopen drie jaar met trouw en toe­wij­ding vervuld. Daaraan herinnerde studie­lei­der drs. Diederik Wienen, die de pret­tige samen­wer­king prees. Maar hij vertrekt dus nu naar Australië waar hij in Melbourne het tertiaat zal volgen. Van harte wensen we hem veel zegen toe en een mooie tijd, ‘down under’!

Terug