Arsacal
button
button
button
button


Priesters op missie, zonder geld

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 juli 2017 - 273 woorden
Twee aan twee uitgestuurd
Twee aan twee uitgestuurd

In een heel aantal lan­den zijn deze weken pries­ters en se­mi­na­risten die de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen, de straat op gegaan voor een missie. Zo ook in ons bisdom.

Zo zijn in Haar­lem en omge­ving een pries­ter uit het aarts­bis­dom Keulen en een se­mi­na­rist uit Roermond rondge­trok­ken. Het beeld is dat van het evan­ge­lie: de leer­lin­gen die twee aan twee wor­den uitgezon­den, met de bood­schap dat ze niets mee mochten nemen: geen voedsel, geen resi­zak, geen koper­geld in de gordel (Mc. 6, 8).

Ze hebben één nachtje bij mij in huis geslapen, maar daarna ging het toch echt weer ver­der... Het is na­tuur­lijk een bij­zon­dere en goede erva­ring om eens zo te leven dat je kostje niet al gekocht is. De pries­ters en se­mi­na­risten op missie proberen met mensen in gesprek te komen en hun ook een bijbel­woord mee te geven, als ze dat goed vin­den.

Na­tuur­lijk krijgen ze heel ver­schil­lende reacties, soms hebben ze een moei­lijke dag, dan weer zijn er prach­tige erva­ringen, maar uit de Groen­markt­kerk en de eet­voor­zie­ning bij ‘Stem in de stad’, kreeg ik po­si­tie­ve reacties. Juist daar kon­den ze terecht en ston­den mensen open. Dat zal dan wel te maken hebben met de diaconale open­heid van die plaatsen. En ik zou me zo kunnen voor­stel­len dat mensen die dakloos zijn of niet veel hebben het waar­de­ren dat een rpiester en se­mi­na­rist zo'n leven zon­der men­se­lijke zeker­he­den eens komen delen, ook al is het maar voor een paar weken.

In ieder geval is het goed als we ook buiten de gewone kaders de blijde bood­schap door­ge­ven aan mensen die daar mis­schien niet zo vaak mee in aanra­king komen.

Terug