Arsacal
button
button
button
button


Veertig tieners op kamp in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 7 augustus 2017 - 416 woorden
Veertig tieners op kamp in Heiloo
Prijsuitreiking, met verschillende ouders erbij
Prijsuitreiking, met verschillende ouders erbij

Op maan­dag 7 au­gus­tus werd het ‘Break out’ tiener­kamp in het Dio­ce­saan centrum in Heiloo af­ge­slo­ten. Vier dagen waren veer­tig tieners bij elkaar voor sport, spel, geloofs­be­le­ving en nog veel meer.

Het kamp werd geleid door de jon­ge­ren­wer­ker van het bisdom, Matthijs Jansen, de blauwe zusters (dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará) met moe­der Iuxta en enkele jonge pries­ters (p. Mario, Teun Warnaar en Johannes van Voorst).

De laatste ochtend was ik aan de beurt om een catechese te geven over het thema: hoe nu ver­der na het kamp? Het kwam erop neer dat ik 12 tips heb gegeven voor het beleven van het geloof, steeds gelinkt aan het leven van één van de apos­te­len, bijv. Thomas, de apostel die alles moest onder­zoeken, geeft ons de tip om ons in het geloof te ver­die­pen en meer van het geloof te weten te komen. Andere tips zijn bij­voor­beeld: een concreet goed voor­ne­men maken (niet te moei­lijk), per­soon­lijk bid­den om een relatie op te bouwen met God, je door goede vrien­den en familie laten in­spi­re­ren, je bij een tiener- / jon­ge­ren­groep aan­slui­ten, niet leven alsof nare dingen er niet mogen zijn (kruis aan­ne­men), de bood­schap door­ge­ven en anderen uit­no­di­gen, je hart voor God open hou­den, eer­lijk en oprecht zijn, biechten en naar de Mis gaan en ook iets voor anderen doen. 

Na de catechese en een pauze hebben we ook de heilige Mis gevierd. Het thema van het kamp was: ‘Let’s move’ en dat sloot goed aan bij de eerste lezing over de Joden op weg door de woes­tijn; alleen die klaag­den en mopper­den altijd zo. In het preekje ben ik nog even inge­gaan op het ver­sprei­den van een goede sfeer en hoe anders dat wordt als je maar loopt te klagen. Gelukkig was er op dit kamp een prima sfeer! Bij de broodvermenig­vul­diging nam Jezus vijf bro­den en twee vissen van de leer­lin­gen aan, daar­mee maakte Hij dui­de­lijk dat wat wij­zelf in te brengen hebben ook be­lang­rijk is, al zijn wij maar armzalige mensen en kunnen we het niet allleen, Onze vijf bro­den en twee vissen zijn onze talenten, alle gaven ie God ons heeft gegeven, met die gaven mogen wij met Jezus mee­werken .

Na de Mis waarbij ook de ouders en andere fami­lie­le­den aanwe­zig kon­den zijn, was er nog een prijsuit­rei­king voor de beste teams tij­dens het kamp en een lunch in de open lucht, want ook wat het weer betreft waren het mooie dagen!

Terug