Arsacal
button
button
button
button


Pastorale zorg voor vluchtelingen

Eritrese bisschop op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 2 september 2017 - 303 woorden
in gesprek
in gesprek

Op vrij­dag 1 sep­tem­ber was bis­schop MenghesteabTesfamariam op bezoek bij mgr. Jozef Punt en mij, samen met de pries­ter die de pas­to­rale zorg voor de Eritreeërs in Europa coördineert. Hij is bis­schop van Asmara in Eritrea, een land waaruit veel mensen zijn gevlucht.

In Eritrea zijn drie katho­lie­ke bis­dom­men van de Ethiopische ritus (Gèz ritus). Voor onze begrippen is het aantal katho­lie­ken in deze bis­dom­men klein (min­der dan 50.000), maar het zijn levende ge­meen­schappen met veel roe­pingen en de katho­lie­ke kerk is zeer actief op gebied van edu­ca­tie en ge­zond­heids­zorg en andere terreinen. Dat maakt dat de kerk wél zicht­baar is in de samen­le­ving.

De poli­tieke situatie in Eritrea is niet ge­mak­ke­lijk. Veel jon­ge­ren zijn het land ontvlucht. Welis­waar zijn de katho­lie­ken een min­der­heid in Eritrea dat te­gen­woor­dig half moslim is en half chris­te­lijk (waar­van een min­der­heid katho­liek, de orthodoxe kerk is veruit de grootste), toch heeft de Eritrese katho­lie­ke ge­meen­schap in Neder­land contact met ruim 1000 katho­lie­ke Eritreeërs. Deze mensen wonen verspreid over Neder­land, vooral in het oosten en westen. Onder hen zijn na­tuur­lijk veel vluch­te­lingen. Met de bis­schop hebben we dan ook ge­spro­ken over moge­lijk­he­den voor pas­to­rale zorg onder deze mensen. In ons bisdom komen zij bijeen in de nieuwe Au­gus­ti­nus­kerk in Am­ster­dam Noord, waar zij zich zeer thuis voelen en harte­lijk ont­van­gen wor­den.

Na­tuur­lijk hoopt de bis­schop dat er ooit een eigen kerk voor de Gèz ritus kan komen, die kan wor­den aangekleed volgens de eigen li­tur­gische tradities. Voorlopig is dat per­spec­tief nog ver weg, maar het is te hopen dat het finan­ciëel en an­ders­zins moge­lijk wordt de pas­to­rale zorg op een goede wijze gestalte te geven en we daar fondsen voor kunnen vin­den.

Meer foto’s van dit bezoek op de web­si­te van het bisdom haarlem-amster­dam.

 

Terug