Arsacal
button
button
button
button


Sint Bonifatiusinstituut start studiejaar met nieuwe spirituaals

Gebruik je talenten!

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 2 september 2017 - 1074 woorden
Studieprefect drs. Diederik Wienen geeft aanwijzingen aan het begin van het studiejaar
Studieprefect drs. Diederik Wienen geeft aanwijzingen aan het begin van het studiejaar
tijdens het middagmaal
tijdens het middagmaal (foto: P.J. Frankhuizen)
tijdens de Mis, naast me de beide spirituaals
tijdens de Mis, naast me de beide spirituaals (foto: P.J. Frankhuizen)

Op zater­dag 2 sep­tem­ber werd het nieuwe studie­jaar geopend van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut dat een inte­res­sante moge­lijk­heid biedt om theo­lo­gie te stu­de­ren in beperkte deel­tijd, waardoor het moge­lijk is deze studie naast een baan te doen. Tijdens de Openings­mis mocht ik ook de nieuwe spi­ri­tu­aals voor­stel­len: de pries­ters Bernard Zweers en Anton Overmars.

Alle in­for­ma­tie over de studie is te vin­den op de web­si­te www.bo­ni­fa­tius­in­sti­tuut.nl. Het instituut is verbon­den met de pau­se­lijke La­te­raanse uni­ver­si­teit waardoor er aca­de­mische gra­den kunnen wor­den behaald. Voor dat het zover is, heeft een stu­dent na­tuur­lijk meer jaren nodig dan elders, omdat de studie in deel­tijd wordt verricht. Want de studie zal moeten be­ant­woor­den aan de Europese normen daar­om­trent.

Pastoor Anton Overmars is pastoor in Bergen en Schoorl en werkt part time in het hei­lig­dom van Heiloo waar dage­lijks biecht­gele­gen­heid is. Pastoor Overmars is de pries­ter die dat coördineert en er zelf vaak is om biecht te horen. Pastoor Bernard Zweers is pastoor van het samen­wer­kings­ver­band Haar­lem­mer­liede en bekend van­wege zijn inzet voor het stadsmonnikkendom. Op dit moment is hij bezig een be­zin­nings­cen­trum in Haar­lem­mer­liede op te zetten.

Na de Mis had ik ook colleges te geven: ker­ke­lijke do­cu­menten en Mario­lo­gie. Het was goed de stu­den­ten weer te ont­moe­ten en de ‘nieuwen’ te begroeten.

Tijdens de ope­nings­mis heb ik on­der­staan­de homilie gehou­den.

 

De parabel van de talenten.

Inzetten

Aan iedere die­naar geeft de Heer talenten,
let­ter­lijk: een bedrag in geld met een waarde van hon­derd denaries per talent.
En een denarie was een dagloon.
De één krijgt vijf talenten, een ander twee
en de derde krijgt er maar één.
Maar als wij die parabel lezen
denken we al niet zozeer aan het geld
als wel aan het gezegde:
"Je moet woekeren met je talenten",
met de capaci­teiten die je hebt gekregen.

Een goed evan­ge­lie voor deze dag
nu we het nieuwe studie­jaar beginnen
met het verlangen onze talenten in te zetten
voor het ko­nink­rijk van God.

Maakt niet uit...

Wat opvalt in het verhaal:
die man met de vijf talenten,
die er vijf bij gewonnen heeft
wordt net zo ge­waar­deerd
als de man die zijn twee talenten ver­dub­beld heeft.
De heer spreekt tot allebei precies dezelfde woor­den:
"Uits­te­kend, goede en trouwe die­naar
ga binnen in de vreugde van uw heer".
Het maakt dus niet uit of je veel of weinig talenten hebt;
als die talenten maar wor­den ingezet.

Niet teveel druk

Mensen met veel talenten, hebben grote verant­woor­de­lijk­he­den;
aan wie veel is gegeven, wordt ook veel gevraagd;
ieder kunstje wat je kunt, moet je ook vertonen.
Als er veel van U wordt gevraagd,
wees dan dank­baar dat U het kunt,
dat U zoveel talenten ge­schon­ken zijn.
Het mag ook best veel zijn wat er van U wordt gevraagd,
als het maar niet zo'n druk op U legt
dat U geen ruimte meer heeft om vrij te ademen
en te kunnen leven als een kind onder Gods zon.

Talenten ont­wik­ke­len...

Kunt U min­der dan een ander?
Dan hoeft U ook min­der
en hoe meer U dat aanvaardt
des te min­der ligt die druk op U
van te moeten be­ant­woor­den aan allerlei ver­wach­tingen.
Het heeft geen zin om per se
te willen doen wat eigen­lijk boven Uw talenten ligt,
of wat niet aansluit bij Uw talenten.
Waar liggen Uw talenten?
Probeer die te ont­wik­ke­len;
Onze Lieve Heer heeft U niet voor niets
juist déze talenten gegeven,
die zijn goed,
dus probeer te zien wat U heeft
en daar­mee te werken,
en laat niet steeds Uw blik afdwalen
naar wat U niet heeft.
Zeker, talenten kunnen we ook ont­wik­ke­len,
en dan merken we ook dat we ergens in groeien,
dat het vooruit gaat,
maar de grootste kunst is het
om tevre­den en dank­baar te zijn
met de talenten die ons zijn gegeven
en te ac­cep­teren dat wij zijn zoals wij zijn:
mensen met grenzen en beper­kingen.
Wij moeten doen wat we kunnen
niet min­der
maar ook niet meer.
Hoeveel mensen lopen er niet veel te hard?
Hoe vaak lopen we zelf niet te hard.
We lopen hijgend achter ons­zelf aan.
Dat is niet woekeren met je talenten,
dat is mis­schien geen "nee" kunnen zeggen
of zich willen bewijzen, of wat dan ook.

Streven naar meer of naar min­der?

Het zit in de mens, in de een meer dan in een ander,
om naar het hoogste, het grootste en beste te streven.
En dat is op zich niet ver­keerd.
Het hangt er maar vanaf hoe we het doen.
Het verhaal van Adam en Eva in het paradijs,
die eten van de boom waar­van God dat verbo­den heeft,
ver­telt ons in een dichter­lijke vorm
van de mens die streeft naar het hoogste,
naar de kennis van goed en kwaad om God zelf
te evenaren
en te overtroeven.
De levensge­schie­de­nis van Jezus,
verhaalt ons van de Aller­hoog­ste God
die een kleine, lij­dende mens werd,
die zich juist verne­derde
om het hoogste te bereiken:
dat de mens zou wor­den gered
en met God verzoend zou wor­den.
God zelf heeft Zijn talenten
in dienst van ons heil, ons eeuwig geluk gesteld

Verantwoor­ding

Ja, voor ieder ont­van­gen talent
moeten we verantwoor­ding afleggen.
Hoe heeft U het gebruikt:
om te dienen of om te heersen,
om lief te hebben - God en de naaste -
of om de dingen naar Uzelf toe te trekken.

Doopsel-talent

Daarbij moeten we niet vergeten
dat wij gedoopte mensen zijn.
Dat wil zeggen dat wij mensen met een opdracht zijn.
Ieder van ons heeft tot taak
om te bouwen aan het Rijk van God,
om mensen tot God te brengen
en ze de weg te wijzen naar Jezus
die Zijn woor­den tot ons spreekt en
die zich­zelf in de communie aan ons geeft.
Dat is ons doopsel-talent.
Dat is het aller­be­langrijkste talent
waar­mee wij moeten woekeren.

Living remin­der

En is het juist dat niet wat we vandaag
hier komen doen?
Heer, hier zijn wij;
wij zijn geko­men om onze talenten
in Uw dienst te stellen!
Al hoeven we geen preken af te steken
we moeten wel wat zeggen;
Onze preek zijn wij­zelf,
tenminste zo moet het toch wel ergens zijn:
je wordt ge­roe­pen om een levende ver­wij­zing,
“a living remin­der” naar God toe te zijn.
Stop Uw talenten niet in de grond.
Wees niet bang dat het mislukt,
ga maar aan de gang
en ver­trouw erop
dat wat je gekregen hebt
voldoende is om er goed mee te kunnen woekeren!

Heer, twee talenten hebt U me toe­ver­trouwd,
ziehier, twee talenten heb ik erbij ver­diend.

Uits­te­kend, goede en trouwe die­naar,
over weinig waart ge trouw
over veel zal ik U aanstellen.
Ga binnen in de vreugde van de Heer.
Amen

Terug