Arsacal
button
button
button
button


REA was op kerkenpad

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 11 september 2017 - 272 woorden
Ontmoeting in de nieuwe kerk in Halfweg
Ontmoeting in de nieuwe kerk in Halfweg
bezoek aan de kerk in Halfweg
bezoek aan de kerk in Halfweg
Dank aan mw. C. Slot-Abeling voor de ontvangst
Dank aan mw. C. Slot-Abeling voor de ontvangst

De Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den (REA) van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gaat ieder jaar een dag op 'kerkenpad': enkele plaatsen in het bisdom wor­den bezocht waar werk­zaam­he­den plaats­vin­den waar de REA bij betrokken is (geweest). Dit jaar waren de doelen Halfweg en Alkmaar.

In Halfweg is onlangs de kerk gehal­veerd en opgeknapt en die nieuwe kerk­ruim­te werd op 25 juni j.l. inge­ze­gend. Het project gaat niet alleen om de kerk, ook de begraaf­plaats is opgeknapt en de kerk komt mid­den in een wijkje te staan doordat er omheen huizen en ap­par­te­menten wor­den gebouwd. De pa­ro­chie is in dit alles nauw betrokken. Ook het kerkhof werd fraai opgeknapt en ziet er goed en toe­komstbesten­dig uit. Pastoor Bernard Zweers, diaken Fons Litjes, dhr. Gé Nibbe­ring en mw. Henny Terwijn ont­vingen ons. Bij deze gelegen­heid kon ik iets goedmaken wat op 25 juni nog niet was gelukt: de oor­kon­den behorend bij de onder­schei­dingen Pro Ecclesia et Pontifice waren bij de uit­rei­king op 25 juni nog niet present. Nu kon ik die door de goede zorgen van de pastoor aan hen overhan­digen.

Daarna bezocht ik met de andere REA-leden de St Joseph­kerk in Alkmaar, waar we leden van het kerk­bestuur ont­moe­ten die ons ver­tel­den over de plannen die zij hebben rond de kerk­ge­bouwen in de kaas­stad. De finan­ciën lopen terug en het kerk­be­zoek in Alkmaar-zuid is laag, dat noopt helaas tot maat­regelen. De REA maakte op deze wijze kennis met de zorg van een pa­ro­chie­bestuur en de moei­lijke en pijn­lijke besluiten waartoe het bestuur zich ge­dwon­gen voelt.

De vice-voor­zit­ter van de REA, mevr. Clarien Slot-Abeling ont­ving het gezel­schap daarna bij haar thuis voor een avondmaal.

 

Terug