Arsacal
button
button
button
button


De heilige naam van Maria - Mariadagen in september

Sterfdag mgr. Henricus Bomers

Overweging Preek - gepubliceerd: woensdag, 13 september 2017 - 731 woorden
De heilige naam van Maria - Mariadagen in september
Een zwaard zal Uw hart doorboren: Moeder van smarten (15 sept.)
Een zwaard zal Uw hart doorboren: Moeder van smarten (15 sept.)

Op 12 sep­tem­ber werd in Zeist de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring gehou­den, de eerste na het zomerreces. Het was de ge­dach­te­nis van de heilige naam van Maria en de sterf­dag van mgr. Bomers. Ook werd bij­zon­der gebe­den voor de slacht­of­fers van de orkaan Irma, met name op Sint Maarten. Sint Eustatius en Saba, maar ook elders.

Na de Geboorte van Maria op 8 sep­tem­ber, vieren we Maria’s naam. Op 15 sep­tem­ber volgt de ge­dach­te­nis van Maria’s smarten, de pijn die zij leed door haar ver­bon­den­heid met het lij­den van haar Zoon.

Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring aan het einde van de ver­ga­de­ring heb ik de volgende homilie gehou­den.

Homilie

Ver­de­di­ging van Europa

De ge­dach­te­nis van de naam van Maria die wij vandaag vieren
werd door de heilige paus Johannes Paulus II
 - net als de ge­dach­te­nis van de naam van Jezus op 3 januari -
opnieuw op de algemene kalen­der geplaatst
na er even van verdwenen te zijn
 bij de kalen­derher­vor­ming na het tweede Vati­caans concilie.
De ge­schie­de­nis van deze ge­dach­te­nis
is net als die van Onze Lieve Vrouw van de rozen­krans,
nauw verbon­den
met de ver­de­di­ging van Europa tegen de Turken en de Islam,
omdat zij voor de hele kerk is inge­voerd
na het beleg van Wenen in 1683.

Eerbied voor de naam

De namen van Jezus en Maria
noemen we in de li­tur­gie
met een bij­zon­dere eerbied.
In de heilige Schrift vin­den we de eerbied uitgedrukt
voor de naam van God,
die aan Mozes bij de bran­dende braambos wordt geopen­baard;
de joodse traditie neemt de Gods­naam niet in de mond
uit eerbied en ontzag,
en wij volgen dit gebruik in onze katho­lie­ke li­tur­gie.
Ook voor de naam van Jezus
vin­den we sporen
van bij­zon­dere eerbied in de heilige Schrift,
zoals bij­voor­beeld in de Filippenzenhymne ( Fil. 2,6-11),
waar wordt vermeld
dat God aan onze Ver­los­ser
de Naam gegeven heeft
die boven alle namen is
en dat in de naam van Jezus
iedere knie zich moet buigen.

De naam van Maria

Ook de naam van Maria
mag met ere wor­den genoemd.
Het evan­ge­lie volgens Lucas
vermeldt haar naam met een zekere nadruk
aan het begin van het evan­ge­lie
van de bood­schap van de engel Gabriel aan haar,
zoals Bernardus van Clairvaux
in de dag­le­zing van deze dag aangeeft:
“De naam van de maagd was Maria”.

Een gezegende naam

Toch hebben we op deze dag
het evan­ge­lie gelezen
van het bezoek van Maria aan Elizabeth
en met name de lofprij­zing van Maria
door de moe­der van Johannes de Doper,
die zelf ook schijnt mee te doen,
opsp­ringend in de schoot van zijn moe­der.
Hier lezen wij de reden
waarom wij de naam van Maria
met ere noemen:
zij is gezegend onder de vrouwen,
zij is de moe­der van de Heer,
zij heeft geloofd
wat haar van­wege de Heer was gezegd.
Als wij de naam van Maria vandaag dus bij­zon­der eren
is dat zowel om wat God aan haar heeft gedaan
als om het ant­woord van geloof en ver­trouwen
dat zij heeft gegeven.

Sterre der zee?

De bete­ke­nis van de naam van Maria is omstre­den.
De her­komst van haar naam in het He­breeuws
wordt op ver­schil­lende wijzen uit­ge­legd
waar­van na­tuur­lijk de meest bekende
"stella maris" is, sterre der zee,
een uitleg die we bij Bernardus van Clairvaux
en bij kerk­va­ders als de heilige Hieronymus vin­den,
niet zel­den onder ver­wij­zing naar de Rode zee
waar de Joden door­heen getrokken zijn
en die zij zien als vooraf­beel­ding
van onze door­tocht door het water van het doopsel
op onze weg naar het eeuwig leven.

Op haar voor­spraak...

In die zin roepen we de naam van Maria aan
opdat haar voor­beeld en haar voor­spraak,
haar moe­der­lijke bescher­ming
ons veilig door dit leven moge gelei­den
naar onze eeuwige bestem­ming.
En gezien de oorsprong
van deze ge­dach­te­nis op de algemene kalen­der,
nodigt deze dag ons ook uit
om te bid­den voor Europa
dat nu mis­schien
min­der van buiten door geweld­da­dige legers bedreigd wordt,
maar wel cultureel is uitgehold
doordat zij haar chris­te­lijke wor­tels heeft vergeten
en grote maat­schap­pe­lijke en culturele ver­an­de­ringen doormaakt
en zal maken.
Laten we op deze beide dagen
van de heilige naam van Maria
en onze lieve vrouw van de rozen­krans
op voor­spraak van Maria,
voor Europa bid­den.

Mgr. Bomers

Tenslotte wil ik graag vermel­den
dat deze dag
de sterf­dag is van mgr. Henricus Bomers,
die vandaag negen­tien jaar gele­den plot­se­ling overleed.

Moge hij voor onze kerk een voor­spre­ker zijn.
Amen.

Terug