Arsacal
button
button
button
button


Bezoek hulpbisschop Rome

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 13 september 2017 - 200 woorden

Deze week brengt mgr. Guerino di Tora, hulp­bis­schop voor Rome-Noord, een bezoek aan Neder­land op uit­no­di­ging van de Neocate­chu­me­nale Weg. Dins­dag­avond 12 sep­tem­ber was hij in Haar­lem voor een ont­moe­ting.

De hulp­bis­schop van Rome-Noord is verant­woor­de­lijk voor bijna negen­tig pa­ro­chies die eigen­lijk niet te ver­ge­lij­ken zijn met Neder­landse pa­ro­chies, omdat ze vaak wel 40.000 katho­lie­ken tellen. Tijdens de ont­moe­ting was er ruim­schoots tijd om over de ver­schil­lende pas­to­rale situaties van gedachten te wisselen, waarbij ook de inzet van de missie­ge­zinnen van de Neo­ca­te­chu­me­nale weg in Neder­land ter sprake kwam. Ook wer­den erva­ringen uitgewisseld over de missie die velen van hen deze zomer twee aan twee hebben gedaan in allerlei delen van Europa. Twee families daar­van, die ban­den hebben met het stads­deel van Rome waar mgr. Tora bis­schop is, waren bij de ont­moe­ting aanwe­zig. Naast de bis­schop was een pastoor aanwe­zig van één van die grote pa­ro­chies in Rome. Ook in de eeuwige stad zijn veel van de problemen aanwe­zig van een secu­la­ri­se­rende maat­schap­pij en van de grote stad met vluch­te­lingen, mensen die alleen staan, arm zijn en veel andere problemen kennen. Ook daar probeert de kerk iets voor deze mensen te doen...

Terug