Arsacal
button
button
button
button


Afscheid Cees Akerboom van de NKSR

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 september 2017 - 169 woorden
Cees Akerboom wordt toegesproken door voorzitter Titus Frankemölle
Cees Akerboom wordt toegesproken door voorzitter Titus Frankemölle

Woer­den, 14 sep­tem­ber 2017. Cees Aker­boom heeft afscheid geno­men als voor­zit­ter van Sint Bonaventura en dus was het nu ook zover dat hij afscheid nam als lid van het alge­meen bestuur van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR), waarin hij namens die organi­sa­tie zit­ting had.

Cees Aker­boom was ruim 12,5 jaar lid van het NKSR-bestuur als voor­zit­ter van AOb-afdeling Sint Bonaventura, een organi­sa­tie die opkomt voor de belangen van de leden die werk­zaam zijn in het kahtoliek onder­wijs. Hij wordt opge­volgd binnen Sint Bonaventura en de NKSR door Wil­li­brord van de Besse­laar (achteraan links op de foto).

Cees Aker­boom werd toe­ge­spro­ken door de voor­zit­ter van de NKSR, diaken drs. Titus Frankemölle, die zijn inzet voor het katho­liek onder­wijs, zijn bevlogen­heid en po­si­tie­ve insteek prees. Genoemd werd tevens dat Aker­boom onlangs de dr. Poelspen­ning toegekend heeft gekregen van het VKMO, een erken­ning voor zijn inzet voor de sociale leer van de kerk. Van ahrte danken we Cees Aker­boom voor zijn inzet gedurende zovele jaren en wensen zijn op­vol­ger alle zegen en succes!

Terug