Arsacal
button
button
button
button


Antoine Bodar 25 jaar priester

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 27 september 2017 - 249 woorden

Op woens­dag 25 sep­tem­ber was er in het bis­schops­huis naast de Haar­lemse ka­the­draal een ont­moe­ting met Antoine Bodar ter ere van zijn 25-jarig pries­ter­feest.

Afgelopen zon­dag was in Schagen het zilveren pries­ter­feest van wij­dings­ge­noot deken Eduard Moltzer gevierd. Op deze woens­dag­avond, één dag na de wij­dings­dag, werd het jubileum van dr. Antoine Bodar her­dacht in aanwe­zig­heid van de bis­schop, mgr. dr. Jozef Punt, se­cre­ta­ris-generaal Eric Fennis en mij­zelf, met een maal­tijd in de hui­se­lijke kring.

Antoine Bodar is in deze vijfen­twin­tig jaar het gezicht van de Kerk in de media geweest en deze media-optre­dens wer­den en wor­den door zeer velen ge­waar­deerd en gevolgd. Daar­naast heeft dr. Antoine Bodar vele publi­ca­ties op zijn naam staan, waar­mee hij een groot publiek bereikt. Talloze lezingen in het hele land hebben de bood­schap van het evan­ge­lie en van de kerk op toe­gan­ke­lijke wijze toe­ge­licht en verklaard. De media-optre­dens wor­den ge­ken­merkt door welwillende eruditie en harte­lijke ver­bon­den­heid met de kerk. Na­tuur­lijk zal af en toe een eer­lijke kri­tische opmer­king niet ont­bre­ken, maar de grond­toon is daarbij altijd het geloof en de kerk die hij wil dienen.

Op deze avond is er uiting gegeven aan onze dank­baar­heid en waar­de­ring daarvoor.

Van harte wensen we Antoine Bodar ge­zond­heid en veel zegen toe in alles wat hij onderneemt. Moge de Geest van God hem de goede woor­den in de mond blijven leggen! Van harte hopen we dat hij velen zal bereiken en voor al die mensen een lijntje met God en de Kerk zal kunnen zijn.

Terug