Arsacal
button
button
button
button


Kerkbetrokkenheid 500 jaar na Luther

Onderzoeken van Pew Research Center

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 5 oktober 2017 - 223 woorden
Slotdeur in Wittenberg met de stellingen van Luther
Slotdeur in Wittenberg met de stellingen van Luther

Het Pew Center heeft enkele onder­zoeken uitge­voerd naar de gods­diens­tige bele­ving, onder meer in Europa. Neder­land steekt in reli­gi­eus opzicht niet zo best af bij de ons omringende lan­den.

Het hoogste aantal agnosten en atheïsten - waar­on­der de ‘ietsisten’ - in West Europa is in Neder­land te vin­den, zo’n 48%. In de Scandina­vische lan­den is het niet veel beter: Noor­we­gen 43%, Zweden 41%, terwijl België met 37% ook hoog scoort. In Dene­mar­ken en Spanje is dat 30%, in Duits­land 24%, in Italië 15%.

Het kerk­be­zoek is in Neder­land onder de Pro­tes­tan­ten, die in aantal sterk gedaald zijn, wel hoog vergeleken met andere lan­den (43%). Dat was een percentage waar ik van stond te kijken. Het moet te maken hebben met het feit dat vrij­zin­nige en mid­den-groepen erg geslonken zijn, de meer orthodoxe en evan­ge­lische chris­te­nen het rela­tief goed doen.

Met de Katho­lie­ke kerk gaat het qua kerk­be­zoek niet goed, zoals we allen weten: volgens Pew is dat zo’n 5% in Neder­land. In België komt het onder­zoek op een kerk­be­zoek van 8%, in Groot Brittanië op 9%, Oos­ten­rijk 11%, Frank­rijk 13%, Duits­land 14%. Italië, Portugal, Spanje en Ierland hebben percentages boven de 20%.

Meer gegevens uit dit onder­zoek en in­for­ma­tie over de wijze waarop het is uitge­voerd, is te vin­den op de web­si­te van het Pewforum:

Terug