Arsacal
button
button
button
button


Reorganisatie én evangelisatie

Studiedag voor pastorale krachten in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 26 oktober 2017 - 510 woorden
kapel van het Julianaklooster (Diocesaan Centrum)
kapel van het Julianaklooster (Diocesaan Centrum)
Mirjam Spruit
Mirjam Spruit
Bij een vorige bijeenkomst van de pastorale krachten
Bij een vorige bijeenkomst van de pastorale krachten

Op 27 no­vem­ber wordt in Heiloo een studie­dag gehou­den voor de pas­to­rale krachten van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Die gaat niet alleen over krimp, kerk­slui­tingen en reorgani­sa­tie, maar ook over de ver­kon­di­ging van het evan­ge­lie, in de tijd van kerk­va­der Au­gus­ti­nus (Paul van Geest) en nu (Mirjam Spruit). En we kijken naar de bisdom­bede­vaart in het spoor van Fran­cis­cus.

Lichaam van Christus

De studie­dag begint om 9.30 uur met de vie­ring van de heilige Eucha­ris­tie in con­ce­le­bra­tie met de bis­schop in de kapel van het St. Wil­li­brord­semi­narie en Dio­ce­saan Centrum (Juliana­kloos­ter). Een mooiere uiting van de ver­bon­den­heid van pries­ters en bis­schop in het presbyterium van het bisdom is niet denk­baar. Ook de diakens en pas­to­raal werkers vieren de Eucha­ris­tie mee, ieder in hun eigen taak en zen­ding binnen de Kerk, die een levend lichaam van Christus is. Zo brengen we tot uiting dat de Eucha­ris­tie als vie­ring van het paas­mys­te­rie volgens de opdracht van de Heer, het centrum is en de bron van alle pas­to­raal.

Passende struc­tu­ren

Naar aan­lei­ding van de gespreks­no­ti­tie Kerk in een veran­der(en)de samen­le­ving, die mgr. Punt en ik eind vorig jaar hebben uit­ge­bracht, wordt inge­gaan op pas­to­rale (door mij), finan­ciële (door de econoom) en caritas-aspecten (door Ernst Meijknecht). Na­tuur­lijk zal er ook volop gelegen­heid tot vragen en gesprek zijn over de reorgani­sa­tie van de bisdomcurie, de samen­wer­king of fusie van pa­ro­chies, omgaan met kerk­ge­bouwen enz. enz. Deze aspecten zijn niet altijd de pret­tigste, maar we mogen onze ogen er niet voor sluiten. Trouwens we zijn er allemaal bij gebaat - op de eerste plaats de gelo­vi­gen zelf - dat er ker­ke­lijke struc­tu­ren ontstaan die maken dat we kunnen beleven dat we een levende ge­meen­schap zijn!

Bisdom­bede­vaart

Het grootste deel van de dag is gewijd aan alles wat met de ver­kon­di­ging van het evan­ge­lie in onze tijd ver­band houdt. Matthijs Jansen en Lyanne Blonk (project­lei­der bisdom­bede­vaart) berichten over de voort­gang van de bisdom­bede­vaart, een be­lang­rijk moment - zo hebben we gemerkt - voor evangeli­sa­tie en kerkop­bouw.

Op het spoor van evangeli­sa­tie

Na mid­dag­ge­bed en lunch spreken prof. Paul van Geest en Mirjam Spruit over evangeli­sa­tie. Beide sprekers behoeven geen intro­duc­tie. Paul van Geest is hoog­le­raar aan de TST en bekend van radio en TV en van andere media en een Au­gus­ti­nuskenner. Vanuit die expertise zal hij spreken over hoe Au­gus­ti­nus evangeli­sa­tie aanpakte. Mirjam Spruit, nu van het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit, heeft vele jaren voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gewerkt, heeft gewerkt aan het Neder­lands­talige com­pen­dium voor de nieuwe evangeli­sa­tie en is steeds bezig nieuwe goede ini­tia­tie­ven op het spoor te komen.

Het thema sluit mooi aan bij het voor­be­rei­dings­tra­ject voor de speciale maand voor Missie en evangeli­sa­tie die paus Fran­cis­cus heeft uit­ge­roe­pen voor ok­to­ber 2019.

Ont­moe­ten

De afslui­ting is een gezellige ont­moe­ting en uit­wis­se­ling. Ook dat is be­lang­rijk: we staan er samen voor om kerk te zijn in deze tijd en het is be­lang­rijk dat we elkaar in die geest ont­moe­ten. Ik hoop dus van harte dat alle actieve pries­ters, diakens en pas­to­raal werkers zullen komen!

Terug