Arsacal
button
button
button
button


Twee steunpilaren van het seminarie onderscheiden

Jeanne en Detlef Dekker nemen afscheid

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 oktober 2017 - 305 woorden
bloemen en mooie woorden van dr. Bart Putter
bloemen en mooie woorden van dr. Bart Putter
uitreiken van de onderscheiding
uitreiken van de onderscheiding
Twee steunpilaren van het seminarie onderscheiden

In de Tilten­berg werd vrij­dag­mid­dag 27 ok­to­ber afscheid geno­men van Jeanne en Detlef Dekker, die zich veer­tien jaar lang als vrij­wil­li­gers vrijwel dage­lijks hebben ingezet voor het semi­na­rie. Door mgr. Jozef Punt wer­den zij on­der­schei­den met de Bavo-pen­ning.

De se­cre­ta­ris-generaal van het bisdom Breda was er speciaal voor naar Vo­ge­len­zang afgereisd, ondanks zijn drukke agenda: drs. Ben Hartmann had dan ook tien jaar lang nauw met het echtpaar Dekker samen­ge­werkt, toen hij nog aan semi­na­rie en sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut op de Tilten­berg verbon­den was. In een toe­spraakje bedankte hij Jeanne en Detlef Dekker van harte voor de pret­tige samen­wer­king. Daarvoor was ook dr. Bart Putter, namens de oud-stu­den­ten aan het woord geweest. Hij overhan­digde het echtpaar naast bloemen ook de servetringen met hun namen die zij aan tafel in het semi­na­rie had­den gebruikt. Die ringen waren een teken dat zij helemaal bij de ge­meen­schap had­den gehoord. De bloemen kwamen nadat Jeanne en Detlef door de bis­schop al waren gedecoreerd met de Bavopen­ning, die wordt uit­gereikt aan mensen die zeer bij­zon­dere ver­diensten in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam hebben. Veer­tien jaar lang was de familie Dekker iedere dag aanwe­zig in het semi­na­rie bij de heilige Mis en door de dag in de receptie met de boekenverkoop, admi­ni­stra­tie en biblio­theek. Toen het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut van start ging ston­den zij ook daarvoor klaar en kwamen op zater­da­gen naar de Tilten­berg. Als oud-rector had ik zelf aan het begin van de mid­dag Jeanne en Detlef mogen bedanken en hun inzet met geloof en liefde mogen memoreren. In 2003 waren zij be­gon­nen als vrij­wil­li­gers, na een Rome-reis van het Boni­fa­tius-instituut. Als cadeau mocht ik een weekendje uit aanbie­den in een fijn hotel. "We hebben het graag gedaan, het was een mooie invulling van ons leven", zo lieten Jeanne en Detlef Dekker in hun dank­woordje weten "en we hebben er veel vrien­den aan over gehou­den".

 

Terug