Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe website Heiloo gelanceerd

Vriendendag bij O.L. Vrouw ter Nood

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 november 2017 - 503 woorden
De nieuwe website wordt gepresenteerd
De nieuwe website wordt gepresenteerd
Vader Abt spreekt over de Abdij en het Benedictijns leven
Vader Abt spreekt over de Abdij en het Benedictijns leven
tenslotte: de lunch
tenslotte: de lunch

Zondag 5 no­vem­ber was het ‘vrien­den­dag’ in het Dio­ce­saan Hei­lig­dom van Heiloo: een dag voor de mensen die het hei­lig­dom steunen door gebed, vrij­wil­li­gers­werk en door finan­ciële bijdragen. Op deze dag werd de nieuwe web­si­te van O.L.Vrouw ter Nood ge­pre­sen­teerd, die vanaf dat moment on-line was. Abt Mathijsen ver­telde over ‘de buren’ van het hei­lig­dom: de st. Adelbert­ab­dij.

Het is mooi om een zaal vol mensen te ont­moe­ten die “’t Putje”, zoals de bede­vaart­plaats in de volksmond wordt genoemd, zo’n warm hart toedragen. En het is terecht dat zij dit doen want er gebeuren daar vele mooie ac­ti­vi­teiten. Rector Jeroen de Wit ver­telde daar deze mid­dag over. Onder de nieuwe ini­tia­tie­ven zijn er vele die op ge­zin­nen, jon­ge­ren en kin­de­ren zijn gericht, zoals het succes­volle tiener­kamp, de maan­de­lijkse gezins­da­gen, de weke­lijkse gezins­mis op zon­dag­mid­dag om 16.00 uur (met aan­slui­tend een korte pro­ces­sie).

Bij het Oesdom op het hei­lig­dom wor­den bin­nen­kort enkele speeltoe­stel­len voor de kin­de­ren geplaatst. Aanstaande vrij­dag 10 no­vem­ber begint de nieuwe jon­ge­ren­acti­vi­teit “Meet & Greet with the Lord”. Iedere tweede vrij­dag van de maand begint deze ac­ti­vi­teit met een lezing of lofprij­zing waarna er aanbid­ding is en biecht­gele­gen­heid (in de klooster­ka­pel) met daarna een drankje en ont­moe­ting. Op de web­si­te jonge­kerk.nl is meer in­for­ma­tie te vin­den en kunnen jon­ge­ren regelen om af­ge­haald te wor­den op station Heiloo.

Dage­lijks is er biecht­gele­gen­heid in de grote kapel van het hei­lig­dom en gelukkig weten mensen van heinde en verre de weg daar­naartoe te vin­den.

Na het woord van de rector werd de nieuwe web­si­te ge­pre­sen­teerd door kape­laan Johannes van Voorst tot Voorst en de maker van de site, Daniëlle Vergara-Mole­naar. David, de jongste mis­die­naar van het hei­lig­dom, mocht de web­si­te openen met een druk op de knop.

Geheel vernieuwde web­si­te

De nieuwe web­si­te laat onder meer dui­de­lijker uit­ko­men dat er een mooi gas­ten­huis aan het hei­lig­dom verbon­den is, waar mensen tegen een betrekke­lijk geringe vergoe­ding (€ 65,- per dag, volpension) kunnen logeren en - indien gewenst - mee kunnen doen met de ac­ti­vi­teiten en gebedstij­den.

Sint Adelbert­ab­dij

Daarna was het woord aan vader Abt Mathijsen van de Sint Adelbert­ab­dij, die over de ont­wik­ke­ling van het klooster sprak en over het bene­dic­tijnse leven. Een van de mooie en hoop­volle tekenen is dat de laatste twee jaar zo veel nieuwe roe­pingen zich hebben gemeld. Het aantal monniken is daardoor ver­dub­beld, zodat er nu een twin­tigtal zijn. Vader Abt wil niet te vroeg juichen: het con­tem­pla­tieve leven vereist een lan­gere tijd van ingroei en we hopen en bid­den dat de nieuwe aanwas van de abdij deze fase van vor­ming en ingroei goed mag doorstaan en de abdij mag kunnen helpen naar een mooie en gezegende toe­komst te gaan.

Dank

Graag heb ik alle aanwe­zigen en de vele vrij­wil­li­gers onder hen, evenals de pries­ters die op het hei­lig­dom werken, veel dank gebracht voor hun inzet. Alle vrien­den dank ik voor hun finan­ciële steun, die nog bij­zon­der nodig blijft.

Terug