Arsacal
button
button
button
button


Omgekomen vluchtelingen herdacht

Allerzielen bij de Amstel

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 november 2017 - 279 woorden

Helaas kon ik er niet bij aanwe­zig zijn: de her­den­king van de om­ge­ko­men vluch­te­lingen heeft weer plaats gevon­den ditmaal in de Mozes en Aäron­kerk. Zo’n 3000 mensen stierven, veelal in de Mid­del­landse zee, op hun vlucht uit de ellende van een leven van armoede, oorlog en ver­vol­ging.

Het speet me bij­zon­der dat ik er niet bij kon zijn, maar in de geest was ik er wel, want we mogen deze mensen niet vergeten en de tragiek van wat er rond de Mid­del­landse zee gebeurt. Ik hoorde dat gelukkig veel mensen naar deze her­den­king zijn geko­men, die dit jaar een meer li­tur­gisch karakter had.

Het is niet iets waar wij in Europa buiten staan, want het is een gevolg van de onge­lijke ver­de­ling van de wel­vaart in de wereld en van situaties die het rijke westen mede heeft geschapen. Ver­schil­lende problemen zijn het gevolg van uitbui­ting en van kolo­nia­lisme of zelfs van klimaat­ver­an­de­ring die door ons con­sump­tie­ge­drag mede is ontstaan. De ver­schil­lende pausen hebben in hun En­cy­clie­ken steeds aan­ge­dron­gen op een recht­vaar­diger ver­de­ling van de wel­vaart en voorspeld wat zou gaan gebeuren en we nu inder­daad beleven: de bestor­ming van het fort Europa. Na­tuur­lijk willen mensen die arm zijn en in ellende verkeren naar een plaats waar het beter is, veilig en welvarend.

Het ini­tia­tief van Sant’ Egidio om een veilige over­tocht te bie­den aan mensen die een intake hebben gehad in het land van her­komst, zou nog meer aan­dacht en navol­ging mogen krijgen.

Ik vind het bemoe­digend dat mensen hier aan­dacht schenken aan de om­ge­ko­men vluch­te­lingen en dank de organi­sa­ties, waar­on­der de Raad van kerken, Sant’ Egidio en het dekenaat Am­ster­dam, voor dit ini­tia­tief.

Terug