Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij twee ‘uitgeleende’ priesters en hun seminarie

Redemptoris Mater seminarie in Cadier en Keer

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 7 november 2017 - 297 woorden
met staf, studenten en 'zusters' (vrijwilligers die helpen in het seminarie)
met staf, studenten en 'zusters' (vrijwilligers die helpen in het seminarie)
Ook in Blankenberg kunnen ze zingen
Ook in Blankenberg kunnen ze zingen

Maan­dag­avond 6 no­vem­ber was ik op bezoek in het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie in Cadier en Keer in Zuid Limburg. Daar werken twee pries­ters van ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam als rector en vice-rector van dit fraaie en fraai gelegen huis voor pries­ter­oplei­ding.

Na lang zoeken heeft het Re­demp­to­ris Mater met hulp van grote wel­doe­ners een aantal jaren gele­den een prach­tig gebouw kunnen ver­krij­gen om daar het semi­na­rie in te ves­tigen voor de se­mi­na­risten die de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen. Deze pries­ter­stu­denten komen uit ver­schil­lende lan­den - zoals Polen, Colombia, Venezuela, Peru, Kroatië - en stu­de­ren in het groot­semi­narie Rolduc. Ook in het bisdom Roermond zijn al ver­schil­lende pries­ters gewijd die uit dit semi­na­rie voort­ko­men, zoals pastoor Wilson Varela in Roermond. Ook de Sint Servaas en de O.L. Vrouwe­basi­liek in Maastricht hebben een kape­laan, een jonge pries­ter, die uit dit semi­na­rie voort­komt.

De rector van het huis is Stanislaw Kielek en de vice-rector Henri Rivas Franco, bei­den pries­ters van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, die na enige jaren van werk­zaam­heid in ons bisdom op verzoek van bis­schop Frans Wiertz welwillend zijn uitgeleend door mgr. Jozef Punt en in dit zui­de­lijkste deel van Neder­land goed werk doen.

Het huis waar het semianrie in is geves­tigd, Blanken­berg, was van de zusters van het Arme Kind Jezus, die het hebben moeten verlaten doordat het aantal zusters dras­tisch terugliep. Het is een groot gebouw met een flink terrein erom heen en dat vraagt na­tuur­lijk heel wat van het semi­na­rie om dit goed te onder­hou­den; daar hebben ze de steun van wel­doe­ners echt bij nodig.

Het bezoek vond plaats bij gelegen­heid van een theo­lo­gisch symposium in Rolduc, waar ik bij aanwe­zig moest zijn (zie ander bericht). Ik heb het bij­zon­der op prijs gesteld "onze" twee pries­ters zo te kunnen ont­moe­ten en kennis te maken met de se­mi­na­risten­ge­meen­schap.

Terug