Arsacal
button
button
button
button


Theologiestudenten Nederland bijeen in Rolduc over Maria

Theologisch symposium

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 7 november 2017 - 425 woorden
Sterre der Zee
Sterre der Zee
Bijeen voor de lezingen
Bijeen voor de lezingen
Met Apost. Nuntius, studieprefect dr. J. Tercero Simòn en rector St. Kielek
Met Apost. Nuntius, studieprefect dr. J. Tercero Simòn en rector St. Kielek

Op het hoog­feest van Sint Wil­li­brord, 7 no­vem­ber, vond in het groot­semi­narie Rolduc in Kerkrade, een theo­lo­gisch symposium plaats voor alle theo­lo­gie­stu­denten aan katho­lie­ke dag­oplei­dingen. Bijna alle pries­ter­stu­denten waren er aanwe­zig. Nuntius Aldo Cavalli was er voor de heilige Mis.

In totaal waren er 97 stu­den­ten en enkele docenten die aan het symposium hebben deel­ge­no­men dat over Maria ging van­wege het hon­derd­ja­rige jubileum van Fatima. De pries­ter­stu­denten van de ver­schil­lende bis­dom­men namen deel en de meeste rectoren (decaan Marcel Sarot van de TST, rector Walter Broe­ders van Rotter­dam, Norbert Schnell van Bovendonk, rector Jeroen de Wit en na­tuur­lijk rector Lambert Hendriks van Rolduc waren er evenals rector Luc Georges en Stanislaw Kielek van de beide Re­demp­to­ris Mater-semi­na­ries; anderen waren helaas door omstan­dig­he­den verhin­derd) en andere stafle­den van semi­na­ries waren er en enkele andere docenten van de Tilburg School of Theology. Onder hen nog een pries­ter van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, dr. Archibald van Wie­rin­gen, die onlangs tot hoog­le­raar Oude Testa­ment is benoemd en in maart zijn oratie zal geven. Het was de derde keer dat een derge­lijk lan­de­lijk symposium werd gehou­den

De dag begon met een Latijnse heilige Mis die door de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. Aldo Cavalli werd gece­le­breerd. Daarna waren er drie lezingen. De eerste lezing heb ik gehou­den over het thema: Welke bena­dering in de Mario­lo­gie? Voor het tweede Vati­caans concilie deed een bena­dering opgeld die vooral stil stond bij de ereti­tels en voor­rechten van de Maagd Maria in zich­zelf. Na het concilie werd de vraag of het een Christo-typische of een Ecclesio-typische Mario­lo­gie moet zijn. De eerste bena­dering ziet Maria vooral in haar bij­zon­dere heils­his­to­ri­sche rol, als mede-werkster met Christus, de tweede ziet Maria vooral als beeld en lid van de Kerk. Ik heb betoogd dat beide bena­deringen elkaar aanvullen en beide nodig zijn en in lijn met het tweede Vati­caans concilie en met de theo­lo­gie van Jozef Ratzin­ger.

In de mid­dag volg­den nog een lezing van prof. Marcel Sarot over Maria in het proto-evan­ge­lie van Jakobus en een toelich­ting van dr. Bernard Hegge op ver­schij­ningen en privé-open­ba­ringen: hoe de Kerk hier mee omgaat en welk belang eraan moet/kan wor­den gehecht.

Tot besluit van de dag ver­plaatste het gezel­schap zich naar de basiliek van O.L. Vrouw Sterre der Zee in Maastricht, waar de groep door rector/pastoor mgr. Jan Vries werd welkom geheten voor een fees­te­lij­ke Vespers. Tot besluit baden we ge­za­men­lijk met alle se­mi­na­risten en andere theo­lo­gie­stu­denten voor het beeld van de Sterre der Zee en dat vond ik toch wel een bij­zon­dere en mooie afslui­ting van deze geslaagde dag.

Terug