Arsacal
button
button
button
button


Hoe vluchtelingen welkom heten?

in de kerk, in de samenleving

Overweging Bezinning - gepubliceerd: vrijdag, 17 november 2017 - 495 woorden
Bij de bisdombedevaart hebben we de paus een boek over caritasprojecten in ons bisdom aangeboden
Bij de bisdombedevaart hebben we de paus een boek over caritasprojecten in ons bisdom aangeboden

Afgelopen zon­dag 11-12 no­vem­ber werd het Caritas­week­end gevierd. Dit jaar was het thema: "Welkom?! Wie heet ze welkom?" Veel pa­ro­chies hebben daar samen met de PCI's aan­dacht aan besteed. De Dienst Caritas gaf en bro­chu­re uit met in­for­ma­tie en tips. Hier­on­der het voor­woord dat ik voor deze bro­chu­re schreef.

Christen-vluch­te­lingen

Met een zekere regelmaat ontmoet ik mensen die zich voor vluch­te­lingen hebben ingezet. Soms zijn daaruit vriend­schappen gegroeid. De chris­te­nen onder hen zijn op som­mi­ge plaatsen met een speciale vie­ring welkom geheten en opgeno­men in de geloofs­ge­meen­schap en op ver­schil­lende plaatsen zijn zij actief gewor­den in de pa­ro­chie. Het is voor deze mensen daar­naast ook be­lang­rijk dat zij contact kunnen hou­den met hun land­ge­no­ten en eigen gelo­vi­ge traditie. Ver­schil­lende mi­gran­ten­ge­meen­schappen doen hun best om hun net in Neder­land aan­ge­ko­men mede-gelo­vi­gen op te sporen en bijeen te brengen voor een feest, een be­zin­ning of een vie­ring. Als katho­lie­ken hebben wij na­tuur­lijk een bij­zon­dere opdracht om deze mede-broe­ders en - zusters in het geloof te helpen zich thuis te voelen in Neder­land en in onze geloofs­ge­meen­schap.

Nieuwe Neder­lan­ders

Daar­naast zijn er vele andere vluch­te­lingen, de meesten van hen met een Islami­tische ach­ter­grond. We willen ons niet laten lei­den door angst en afkeer. Juist door hen als gelo­vi­ge mensen en met onze waar­den te bena­de­ren, kunnen we hen helpen tot een uit­wis­se­ling, een dialoog te komen en zich thuis te gaan voelen in ons land en niet vervreemd te raken van de maat­schap­pij waarin zij leven. Wie zij zich thuis voelt, vriend­schappen krijgt met ‘oude’ Neder­lan­ders, zich aanvaard weet en zijn plaats kan vin­den, zal niet zo gauw een gera­di­ca­li­seerde outcast wor­den. Deze nieuwe Neder­lan­ders vormen trouwens vaak een verrij­king voor ons land: een flink aantal van bij­voor­beeld de Syrische, Iraakse en Iraanse mensen die ons land binnen komen, zijn hoog opgeleid. Het gaat bijna altijd om gelo­vi­ge mensen die in ons seculiere land een goede aan­vul­ling zijn en een nieuwe dimensie en een ander geluid brengen.

Herberg­zaam Neder­land

In 2015 schreven de Neder­landse bis­schop­pen een kerst­brief over “Herberg­zaam Neder­land”. Daarin gaven zij aan dat het Evan­ge­lie van ons vraagt om ge­rech­tig­heid te doen en liefde te betonen in onze omgang met vluch­te­lingen. Respect voor de men­se­lijke waar­dig­heid, soli­da­ri­teit en naasten­liefde zijn voor ons chris­te­nen lei­dende basis­regels.

Laten we ons daarvoor inzetten!

Vandaar dat ik hoop dat U allen ruimte wilt maken voor en aan­dacht wilt beste­den aan de the­ma­tiek van deze Caritas­zon­dag. Want onze aan­dacht en zorg voor vluch­te­lingen houdt niet op bij de eerste opvang en nood­hulp en in­te­gra­tie gaat niet alleen om de inzet van de vluch­te­ling zelf, maar ook om je harte­lijk opgeno­men weten in het land dat je ont­vangt. Laten we ons daarvoor inzetten! Als wij hen de hand reiken dragen we bij aan een maat­schap­pij die niet uit ge­schei­den werel­den bestaat maar groeit naar een veel­kleu­rige samen­le­ving van mensen die - hoe ver­schil­lend ook - elkaar leren verstaan.

 

God zegene U allen!

 

+J. Hendriks

Hulp­bis­schop/vica­ris-generaal

 

Terug