Arsacal
button
button
button


Hoe vluchtelingen welkom heten?

in de kerk, in de samenleving

overweging_bezinning - gepubliceerd: vrijdag, 17 november 2017
Bij de bisdombedevaart hebben we de paus een boek over caritasprojecten in ons bisdom aangeboden
Bij de bisdombedevaart hebben we de paus een boek over caritasprojecten in ons bisdom aangeboden

Afgelopen zondag 11-12 november werd het Caritas­weekend gevierd. Dit jaar was het thema: "Welkom?! Wie heet ze welkom?" Veel parochies hebben daar samen met de PCI's aandacht aan besteed. De Dienst Caritas gaf en brochure uit met informatie en tips. Hieronder het voorwoord dat ik voor deze brochure schreef.

Christen-vluch­te­lingen

Met een zekere regelmaat ontmoet ik mensen die zich voor vluch­te­lingen hebben ingezet. Soms zijn daaruit vriend­schappen gegroeid. De christenen onder hen zijn op sommige plaatsen met een speciale viering welkom geheten en opgenomen in de geloofs­ge­meen­schap en op ver­schil­lende plaatsen zijn zij actief geworden in de parochie. Het is voor deze mensen daarnaast ook belangrijk dat zij contact kunnen houden met hun landgenoten en eigen gelovige traditie. Ver­schil­lende migranten­ge­meen­schappen doen hun best om hun net in Nederland aangekomen mede-gelovigen op te sporen en bijeen te brengen voor een feest, een bezinning of een viering. Als katholieken hebben wij natuurlijk een bijzondere opdracht om deze mede-broeders en - zusters in het geloof te helpen zich thuis te voelen in Nederland en in onze geloofs­ge­meen­schap.

Nieuwe Nederlanders

Daarnaast zijn er vele andere vluch­te­lingen, de meesten van hen met een Islamitische achtergrond. We willen ons niet laten leiden door angst en afkeer. Juist door hen als gelovige mensen en met onze waarden te benaderen, kunnen we hen helpen tot een uitwisseling, een dialoog te komen en zich thuis te gaan voelen in ons land en niet vervreemd te raken van de maat­schappij waarin zij leven. Wie zij zich thuis voelt, vriend­schappen krijgt met ‘oude’ Nederlanders, zich aanvaard weet en zijn plaats kan vinden, zal niet zo gauw een geradicaliseerde outcast worden. Deze nieuwe Nederlanders vormen trouwens vaak een verrijking voor ons land: een flink aantal van bij­voor­beeld de Syrische, Iraakse en Iraanse mensen die ons land binnen komen, zijn hoog opgeleid. Het gaat bijna altijd om gelovige mensen die in ons seculiere land een goede aanvulling zijn en een nieuwe dimensie en een ander geluid brengen.

Herbergzaam Nederland

In 2015 schreven de Neder­landse bis­schop­pen een kerstbrief over “Herbergzaam Nederland”. Daarin gaven zij aan dat het Evangelie van ons vraagt om gerechtigheid te doen en liefde te betonen in onze omgang met vluch­te­lingen. Respect voor de menselijke waardigheid, solidariteit en naasten­liefde zijn voor ons christenen leidende basisregels.

Laten we ons daarvoor inzetten!

Vandaar dat ik hoop dat U allen ruimte wilt maken voor en aandacht wilt besteden aan de thematiek van deze Caritas­zondag. Want onze aandacht en zorg voor vluch­te­lingen houdt niet op bij de eerste opvang en noodhulp en integratie gaat niet alleen om de inzet van de vluch­te­ling zelf, maar ook om je hartelijk opgenomen weten in het land dat je ontvangt. Laten we ons daarvoor inzetten! Als wij hen de hand reiken dragen we bij aan een maat­schappij die niet uit gescheiden werelden bestaat maar groeit naar een veelkleurige samenleving van mensen die - hoe ver­schil­lend ook - elkaar leren verstaan.

 

God zegene U allen!

 

+J. Hendriks

Hulp­bis­schop/vicaris-generaal

 

Terug