Arsacal
button
button
button
button


Niet bang zijn om je geloof te delen!

Cursus professioneel beheer en bestuur

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 november 2017 - 329 woorden
Niet bang zijn om je geloof te delen!
Ook in de herfst is het bedevaartspark in Heiloo erg mooi
Ook in de herfst is het bedevaartspark in Heiloo erg mooi
Niet bang zijn om je geloof te delen!

Zater­dag­mor­gen 18 no­vem­ber begon in Heiloo een nieuwe afleve­ring van de cursus pro­fes­sio­neel beheer en bestuur voor leden van pa­ro­chie­besturen. Veel kerk­be­stuurs­le­den maken gebruik van dit aanbod. Aan het begin van de dag was ik er voor de Eucha­ris­tie­vie­ring en een begroe­ting aan het begin. We sluiten niet alleen kerken, we hebben een prach­tige bood­schap om van te getuigen!

Dat was de bood­schap die op deze dag centraal stond. Cursus­lei­ders waren deze dag drs. Mirjam Spruit van het centrum voor pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit en Thom Koot van Xpand, die de taak van de pa­ro­chie om het evan­ge­lie door te geven centraal stel­den.

De dag begon met een Eucha­ris­tie­vie­ring, opge­luis­terd door de zang van twee blauwe zusters (Zusters van het Mens­ge­wor­den Woord). We vier­den de kerk­wij­ding van de basilieken van Petrus en Paulus in Rome en dus blikten we in de homilie terug op de levens van de twee grote apos­te­len die in Rome de mar­tel­dood zijn gestorven: de moe­dige Paulus, die op het punt stond vrij­ge­la­ten te wor­den tij­dens een rechts­zaak maar zef in beroep ging bij de keizer in Rome. Dit recht dat hij als Romeins staats­bur­ger had, verschafte hem een reisje naar het centrum van de toen­ma­lige wereld om daar het geloof te kunnen ver­kon­di­gen. Petrus was niet zo'n held (we lazen over Petrus tij­dens de storm op het meer), dat kwam in zijn leven met Jezus nog tot uiting toen Jezus ver­oor­deeld werd: Petrus zei uit angst zijn Heer niet te kennen. De legende verhaalt dat hij die angst pas overwon in Rome op de Via Appia waar hij de kruisdragende Christus opnieuw ontmoette die rich­ting Rome liep om zich opnieuw te laten kruisigen. Vol schaamte keerde de laffe Petrus die eigen­lijk op de vlucht was voor de christen­ver­vol­ging, zich om en stierf in Rome de mar­tel­dood. Deze dag roept ons bijzodner op om moed te hebben om ons geloof te delen met anderen. Want juist in onze tijd zijn apos­te­len die dat doen meer dan ooit hard nodig!

Terug