Arsacal
button
button
button
button


Broeders van Taizé in Amsterdam

bijeenkomst in Boom- en Nassaukerk

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 november 2017 - 264 woorden
Broeder Sebastiaan spreekt
Broeder Sebastiaan spreekt
Broeders van Taizé in Amsterdam
Broeders van Taizé in Amsterdam

Zater­dag­avond 18 no­vem­ber was ik bij het avond­ge­bed van Taizé in de Nassau­kerk in Am­ster­dam. Twee Neder­landse broe­ders van Taizé waren enkele dagen in Neder­land en bij deze vie­ring, waar veel jon­ge­ren naar toe waren geko­men.

In het gehucht Taizé, gelegen bij Cluny, waar ooit een grote moniale vernieu­wings­be­we­ging vanuit ging, is een oecu­mensiche ge­meen­schap geves­tigd ie jaar­lijks tien­dui­zen­den jon­ge­ren trekt. Wat is het dat deze jon­ge­ren zo aantrekt in Taizé? Een be­lang­rijke rol speelt daarin de medi­ta­tieve zang en gebe­den en psalemen die dage­lijks het getij­den­ge­bed van de ge­meen­schap vormen. Alles is er uiterst een­vou­dig, maar er is ge­meen­schap met elkaar, met de broe­ders en met God.

Het gebed van Taizé wordt door tal van plaat­se­lijke groepen beleefd, zo ook in Am­ster­dam waar maan­de­lijks in de Nassau­kerk een avond­ge­bed is.

Dat avond­ge­bed had door de aanwe­zig­heid van de broe­ders uit Taizé een speciaal karakter. De dag was 's mid­dags be­gon­nen in de Boom­kerk (H. Fran­cis­cus van Assisi) bij pastoor Igno Osterhaus. Daar was een bijbelinlei­ding gegeven door een van de broe­ders met daarna on­der­lin­ge uit­wis­se­ling. Tegen de avond was het pro­gram­ma in de Nassau­kerk voort­ge­zet, waar ik het avond­ge­bed heb bijgewoond en de broe­ders uit Taizé heb ontmoet.

De broe­ders had­den in de dagen in Neder­land ook contact gelegd met mensen uit het onder­wijs waar­mee zij een ont­moe­ting had­den gehad. Voor hen zijn de scholen een uitgelezen middel om met jon­ge­ren in contact te komen. Jaar­lijks gaan vele jon­ge­ren naar Taizé maar het is ook be­lang­rijk voor hen als er een ver­volg is op die erva­ring.

Terug