Arsacal
button
button
button
button


Mars voor het leven

Zaterdag 9 december in Den Haag

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 november 2017 - 580 woorden
Maria, bescherm alle kinderen!
Maria, bescherm alle kinderen!

Zelf kan ik er niet bij zijn omdat op die dag het afscheid van mgr. Frans Wiertz plaats vindt, maar ik wil er graag bekend­heid aan geven: de Mars voor het leven op 9 de­cem­ber aanstaande. Al is het - helaas - al weer lang gele­den dat abortus in ons land wette­lijk moge­lijk werd gemaakt, toch blijft het onbehagen bij mensen leven: Is het wel ethisch om toe te staan dat ongeboren men­se­lijk leven wordt vernie­tigd?

Mijn ant­woord op die vraag is na­tuur­lijk dui­de­lijk: nee! Ik geloof - en velen gelukkig met mij - dat ieder mens dat in de moe­der­schoot gevlochten wordt, zoals de psalmen ons dat zo mooi zeggen, een won­der is, een schep­ping Gods, Zijn beeld en gelijkenis. Een vrouw kan in angst verkeren over de toe­komst nu zij zwan­ger is en mensen van nu willen het leven graag in eigen hand hebben, ‘in control’ zijn, maar niet elke oplos­sing is ook wer­ke­lijk een oplos­sing... Met het kind in de moe­der­schoot wordt ook een stukje kind in degene die de stap naar abortus zet, teniet gedaan... Maar we moeten een vrouw die - vaak onder druk van een man of omstan­dig­he­den - tot deze stap geko­men is, met veel liefde en begrip tegemoet tre­den. Zij heeft dat toen als enige uitweg gezien...

Hier­on­der geeft ik de inofrmatie weer over deze mars voor het leven:

Mars voor het Leven

Zater­dag 9 de­cem­ber 2017 vindt de jaar­lijkse Mars voor het Leven in Den Haag plaats.

In het poli­tieke centrum van Neder­land groeit jaar­lijks het protest tegen de abortuswet­ge­ving, zoals deze in Neder­land gang­baar is. Deze wet maakt jaar­lijks 30.000 ongeboren kin­de­ren tot slacht­of­fer. 1 op de 7 zwan­ger­schappen ein­digt op dit moment in abortus. Het recht om te leven is Mensen­recht nummer 1. Wij geven een stem aan deze kin­de­ren, die zelf nog geen stem hebben. Onze samen­le­ving moet een cultuur van leven bevor­de­ren en hulp bie­den waar vrouwen in nood zijn.

Gelukkig zijn steeds meer mensen het hiermee eens en groeit de Mars al jaren in aantallen deel­ne­mers. Steeds meer mensen vin­den dat abortus geen oplos­sing is en staan op voor de onge­bo­re­nen! Maar dit jaar wordt speciaal: de samen­wer­kende organi­sa­ties streven dit jaar naar een grote groei in aantal deel­ne­mers, zodat er voor ieder geabor­teerd kind één man of vrouw of kind meeloopt. 30.000 mensen die hun protest laten horen op het Malie­veld en bid­dend in stilte door de stad trekken. Katho­lie­ken en pro­tes­tan­ten trekken er samen op om elk ongeboren kind een stem te geven. Zo kan dit jaar met uw hulp een omslag betekenen op pro-life gebied.

Pro­gram­ma

10.30 - Heilige Mis (nieuwe ritus) Paschalis Baylon­kerk, Wasse­naarseweg 53 in Den Haag
10.30 - Heilige Mis (Tri­den­tijnse ritus) Sint-Jacobus de Meer­dere, Park­straat 65-A in Den Haag
12.00 - Pro­gram­ma op het Malie­veld S.v.p. eigen lunchpakket mee­ne­men
13.30 - De Mars voor het Leven door het centrum van Den Haag
15.30 tot 18.00 - Napro­gram­ma voor vol­was­se­nen Anna van Bueren­plein 29 in Den Haag
15.30 tot 18.00 - Napro­gram­ma voor jon­ge­ren bij de Blauwe Zusters, Korte Koedief­straat 25 in Den Haag

Zie voor een compleet pro­gram­ma­over­zicht en de sprekers:
stirezo.nl/event/mars-voor-het-leven

Vervoer

Busver­voer is vanuit veel plekken be­schik­baar. Meer hierover kunt u vin­den op de web­si­te van stirezo. Verder wordt er in de voor­af­gaande week een Week van het Leven geor­ga­ni­seerd, waarbij er door de ver­schil­lende organi­sa­ties lezingen, pre­sen­ta­ties en andere ac­ti­vi­teiten zullen wor­den geor­ga­ni­seerd. Ook u kunt hier aan meedoen. Wij hopen van harte dat u zult komen om uw stem te laten horen voor het leven!

Terug