Arsacal
button
button
button
button


Eedsaflegging en eerste zitting in de Signatura

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 30 november 2017 - 334 woorden
In het vliegtuig met Leo Fijen
In het vliegtuig met Leo Fijen
Het gebouw waar de Signatura is gevestigd
Het gebouw waar de Signatura is gevestigd
Plafond in het college van Santa Maria dell'Anima
Plafond in het college van Santa Maria dell'Anima

29 no­vem­ber heb ik aan het begin van mijn eerste zit­ting ten overstaan van de prefect van de Apos­to­lische Signatura, kar­di­naal Mamberti, de eed afgelegd waar­mee ik het ambt van rechter heb opgeno­men. Op de heen- en terugreis ontmoette ik KRO’s Leo Fijen die voor opnamen in Italië was geweest.

De Signatura, offi­cieel geheten: “Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae” (hoogste recht­bank van de Apos­to­lische Signatuur), oor­deelt over admi­ni­stra­tieve be­roe­pen die vanuit de hele wereld komen. In tijd­schrif­ten en verzamel­werken wor­den uit­spra­ken van de Signatura ge­pu­bli­ceerd, die gaan over thema’s als wegzen­ding van een reli­gi­eus of een pries­ter, uit­oefe­ning van een ambt, een opgelegde straf, ver­plaat­sing van een pastoor, slui­ting van een kerk of een pa­ro­chie, intrek­king van doceerbevoegd­heid en vele andere derge­lijke zaken. Het gaat om beroeps­zaken vaak inzake een beslis­sing van een bis­schop en het daarop­volgend beroep op een orgaan van de Romeinse curie, waarna de Signatura het laatste woord spreekt.

Voordat een rechter zijn taak begint moet hij de eed afleggen zijn taak op juiste en recht­vaar­dige wijze te vervullen.

Het is dit jaar precies vijf­tig jaar gele­den dat paus Paulus VI de Signatura een nieuwe vorm heeft gegeven en deze recht­bank de taak kreeg om de rechten van de gelo­vi­gen te be­scher­men.

De Signatura is geves­tigd in het Palazzo della Cancelleria, dat zich in het centrum van Rome bevindt, niet ver van het bekende Piazza Navona. In dat­zelfde gebouw zijn ook de Romeinse Rota (beroeps­recht­bank) en de Peni­tentiarie (voor bepaalde gewetens­zaken) gehuisvest, maar de Signatura zit bovenin, het is dan ook de ‘hoogste recht­bank’!

Het was een heel kort bezoek aan Rome, met één over­nach­ting in het college van Santa Maria dell’Anima en een rede­lijk vol pro­gram­ma. Leo Fijen van de KRO was met zijn team op precies dezelfde dagen op weg om met Antoine Bodar opnamen te maken in Rome en Florence. We zien uit naar de mooie pro­gram­ma’s die daar onge­twij­feld weer uit voort zullen komen!

Terug