Arsacal
button
button
button
button


Bisschop Groningen-Leeuwarden in Haarlem op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 1 december 2017 - 228 woorden
v.l.n.r. koster Stefan van Rijt; mgr. Ron van den Hout, mgr. Jozef Punt en rechts mw. Laura Bolondi
v.l.n.r. koster Stefan van Rijt; mgr. Ron van den Hout, mgr. Jozef Punt en rechts mw. Laura Bolondi (foto: Philip Weijers)

De nieuwe bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den heeft op vrij­dag 1 de­cem­ber aan mgr. Jozef Punt en mij een bezoek gebracht om nader kennis te maken en van gedachten te wisselen over de kerk en het bestuur van een bisdom in deze tijd van ver­an­de­ring in het ker­ke­lijk leven.

Mgr. dr. Ron van den Hout was met het open­baar ver­voer naar Haar­lem geko­men en had lopend vanaf het station al het een en ander van de mooie Haar­lemse bin­nen­stad kunnen zien. Tijdens een ge­za­men­lijke lunch was er veel gelegen­heid om te praten. Daarna bezocht de Groningse bis­schop het bis­schops­huis en de ka­the­draal, waar koster Stefan van Rijt een korte toelich­ting gaf. Tenslotte is hij met mgr. Punt nog naar de Tilten­berg gegaan om ook de plaats te zien waar de bisdom­kantoren nu geves­tigd zijn.

Het was een harte­lijke en col­le­giale ont­moe­ting.

In de ka­the­draal ontmoetten we ook de Ita­li­aanse dr. Laura Bolondi, die haar studies over gewijde kunst en li­tur­gie enkele jaren had af­ge­slo­ten met een masterthesis over de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo, waarin zij met name de li­tur­gische en mystago­gische (inlei­dend in de heilsgeheimen) bete­ke­nis van de ka­the­draal heeft ontsloten. Hoewel zij met haar echt­ge­noot nu veel werk­zaam is voor de kerk in Cuba, had ze tussendoor even tijd gevon­den voor een bezoek aan onze ka­the­draal, waarbij zij werd vergezeld door diaken Philip Weijers (die de foto heeft gemaakt).

Terug