Arsacal
button
button
button
button


Advent: begin van een nieuw liturgisch jaar

Waar komt de Adventskrans vandaan?

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 2 december 2017 - 279 woorden
De adventskrans hangt klaar in de kathedraal
De adventskrans hangt klaar in de kathedraal

De Advent is weer be­gon­nen, tijd van ver­wach­tend uitzien naar de komst van de Christus. In al onze kerken vin­den we vanaf de eerste Advents­zon­dag een Advents­krans. We zijn daar heel erg aan gewend. Toch bestaat dit gebruik nog niet zo lang en ook nu is die krans zeker niet in alle delen van de wereld te vin­den.

Het idee voor een Advents­krans komt uit pro­tes­tantse hoek: de Duitse dominee Johann Hinrich Wichern (1808-1881) schijnt er als eerste in Hamburg mee geko­men te zijn al zag die krans er toen nog wat anders uit, met veel meer kaarsen. Hij introdu­ceerde de Advents­krans rond 1860 in een weeshuis in Berlijn, waarna het gebruik zich in Noord Duits­land verspreidde. Gelei­de­lijk raakte de krans meer populair in de vorm die wij nu kennen met een kaars voor iedere zon­dag, maar pas na de tweede wereld­oor­log raakte de Advents­krans ook in zwang in katho­lie­ke zui­de­lijke lan­den van Europa en Noord-Amerika.

Het is een mooi teken van onze ver­wach­ting van de komst van Christus die licht brengt op de aarde. Iedere zon­dag wordt een kaars ontstoken. De ronde vorm van de krans duidt de eeuwig­heid aan en ver­wijst dus naar God. Aan de kaarsen is soms een eigen bete­ke­nis gegeven. Zo wordt één kaars die van de profeten genoemd, die de Ver­los­ser hebben aan­ge­kon­digd, een tweede kaars duidt Betlehem aan, de stad waar de Heer geboren is, de derde ver­wijst naar de her­ders, die de pas­ge­bo­ren Koning het eerst hebben aanschouwd en de vierde is de kaars van de engelen die als eerste de geboorte van het Kind hebben verkon­digd.

Hoe het ook zij: ik wens U allen een gezegende Advents­tijd toe!

 

Terug