Arsacal
button
button
button
button


Zusters hernieuwen gelofte en lanceren nieuwe website

Karmelietessen in Vogelenzang

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 8 december 2017 - 314 woorden
Zusters hernieuwen gelofte en lanceren nieuwe website
Zusters hernieuwen gelofte en lanceren nieuwe website
(foto’s: Wim Koopman)
(foto’s: Wim Koopman)

Op het hoog­feest van de onblevlekte ont­van­ge­nis hebben de zusters van Casa Carmeli in Vo­ge­len­zang in een fees­te­lij­ke eucha­ris­tie­vie­ring hun geloften vernieuwd. Na afloop van de vie­ring was er een bij­een­komst waarbij ik de nieuwe web­si­te van de zusters met een muisklik mocht lanceren.

De zusters Karme­lie­tes­sen zijn an­der­half jaar gele­den in Vo­ge­len­zang een zorgho­tel be­gon­nen voor ouderen die tame­lijk zelf­stan­dig kunnen leven, maar man­tel­zorg krijgen van de zusters, mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers. Daar­naast vin­den er regel­ma­tig roe­pingen­week­enden plaats in Casa Carmeli, zoals ook dit week­ein­de. Op de web­si­te wordt daarom ook daaraan ruime aan­dacht besteed.

De heilige Mis heb ik gevierd in con­ce­le­bra­tie met pastoor dr. A. Hendriks, die met Casa Carmeli verbon­den is en pastoor is van de Haar­lemse Sint Joseph­kerk.

Tijdens de preek heb ik stil­ge­staan bij de situatie in de (westerse) wereld, die gelo­vi­ge mensen droevig kan stemmen: er is veel ongeloof en weg­val­len van evan­ge­lische waar­den, zoals de waar­de­ring voor huwe­lijk en gezin. (op de terugweg in de auto hoorde ik een radiojour­na­list spreken over gods­dienst en het geloof in een God wat hij net zo absurd vond als een ‘zon­deneter’ uit de Mid­del­eeuwen, wat toen een beroep zou zijn geweest). Toch maakt God een klein begin iedere keer opnieuw zoals in de on­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria, waar Maria als nieuwe Eva aan deze wereld wordt gegeven om de Ver­los­ser ter wereld te brengen en Hem bij te staan om alles nieuw te maken. God laat veel toe, maar Hij maakt ook alles nieuw! De mens die naar Gods beeld is geschapen heeft een geweten gekregen, een ziel en een vrije wil, waar­mee hij keuzes moet maken. De on­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria geeft aan dat Maria vrij was van de oerzonde die mensen laat streven naar kennis en macht en dat zij dus geheel open was voor God om de goede keuze te kunnen maken.

Terug