Arsacal
button
button
button
button


Getijdenboek voor Neocatechumenale gemeenschap Alkmaar

Getijden, wat zijn dat?

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 10 december 2017 - 361 woorden
De gemeenschap na afloop van de viering
De gemeenschap na afloop van de viering

Zondag tien de­cem­ber was ik in Alkmaar voor een be­lang­rijke stap van de eerste ge­meen­schap van de neo­ca­te­chu­me­nale Weg in de Maria­paro­chie: de overhan­diging van het getij­den­boek en de opdracht om te bid­den.

De eerste ge­meen­schap van Alkmaar Noord is al geruime tijd op weg. De broe­ders en zusters van deze ge­meen­schap hebben deze zon­dag een nieuwe stap gezet op de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg, die de bedoeling heeft om de bete­ke­nis van het doopsel steeds meer bewust te laten wor­den.

Deze zon­dag vond een ritus plaats die zij had­den voor­be­reid tij­dens zeven bij­een­komsten. In naam van de kerk mocht ik aan ie­der­een het getij­den­boek uitreiken met de opdracht om getij­den te bid­den en de lof van God te ver­kon­di­gen.

Het getij­den­boek bevat de dage­lijkse li­tur­gische gebedstij­den, die geheel wor­den gebe­den door de pries­ters en de diakens die zich op de pries­ter­wij­ding voor­be­rei­den; per­ma­nent diakens bid­den tenminste de lau­den (morgen­ge­bed) en de vespers (avond­ge­bed). Ook van de leden van deze ge­meen­schap wordt niet verwacht dat zij geheel het getij­den­ge­bed bid­den, maar wel dat onder­de­len ervan een plaats krijgen in hun leven.

In de homilie heb ik ge­spro­ken over de bete­ke­nis van het gebed voor ons leven: we eren en loven God ermee en hier vindt ook een stukje van onze worsteling met God plaats: de vragen, de pijn, het verdriet waarover de psalmen - die de kern van het getij­den­ge­bed vormen - het zo dikwijls hebben, In de psalmen vin­den we alle gevoelens van de gelo­vi­ge en vragende mens terug, met het licht van Gods open­ba­ring.

De getij­den zijn gebe­den die op bepaalde tij­den van de dag wor­den gebe­den en die dus groten­deels uit psalmen bestaan:

  • Invitatorium: een ope­ningspsalm
  • Lezingen­dienst (Metten): hymne, drie psalmen, een lezing uit de bijbel en een lezing uit een tekst van een kerk­va­der, concilie of andere gees­te­lij­ke schrijver
  • Morgen­ge­bed (Laudes): hymne, drie psalmen, lofzang van Zacharias, voor­beden
  • Middag­ge­bed: terts, sext en noon die alle drie gebe­den kunnen wor­den of waaruit men er een kan kiezen. Het is een kort gebed met drie psalm­ge­deelten
  • Vespers: hymne, drie psalmen, lofzang van Maria, voor­beden
  • Completen: Dagslui­ting, een kort gebed met een psalm en de lofzang van Simeon
Terug