Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppen vergaderen voortaan in Vleuten

Leo Fijen presenteert Piusalmanak, Klooster! en boek van Antoine Bodar

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 december 2017 - 223 woorden

Dins­dag 12 de­cem­ber was de maan­de­lijkse bis­schop­pen­ver­ga­de­ring. Die vond voor de tweede maal plaats in Vleuten. Aan­slui­tend aan de ver­ga­de­ring werd de Eucha­ris­tie gevierd in de aanpalende paro­chie­kerk. Enigszins voor­be­reid op de komst van de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam was de lokatie al.

Tegen­over de kerk ligt de "Punten­burg", zoals op de bij­gaande foto met winters karakter te zien is. Mgr. Jozef Punt was dit keer de cele­brant en predi­kant bij de Mis van de bis­schop­pen.

Voor­af­gaand aan de ver­ga­de­ring was Leo Fijen even aanwe­zig om de nieuwe editie van de Pius-almanak te geven. De Pius-almanak is het adres­boek van katho­liek Neder­land. Samen met deze uitgave - de 130e jaargang! - voor het jaar 2018, overhan­digde Leo Fijen ook een exemplaar van het fraaie nieuwe blad "Klooster!" dat vier keer per jaar gaat ver­schij­nen. De glossy staat vol met klooster­gerela­teerde verhalen, niet alleen over kloos­ter­lingen maar ook over erva­ringen van allerlei mensen met kloosters of klooster­lijke aspecten. Mooi uitge­ge­ven en gevarieerd en toe­gan­ke­lijk van inhoud! Geschikt voor een breed publiek.
Ook gaf hij de bis­schop­pen nog het nieuwe boek van Antoine Bodar met gesprekken met allerlei bekende personen die hij heeft gevoerd in het kader van het pro­gram­ma "Eeuwigh gaat voor oogenblick". Wie het pro­gram­ma des­tijd heeft gezien, kan zich zeker her­in­ne­ren dat het om mooie, inte­res­sante, zelfs diep­gaande gesprekken ging. Van harte aan­be­vo­len!

 

 

Terug