Arsacal
button
button
button


We missen gemeenschappelijke basis-waarden

Kerstviering bisdom-medewerkers

overweging_bezinning - gepubliceerd: vrijdag, 22 december 2017

Op vrijdag­mid­dag 22 december werd de kerst­vie­ring gehouden voor de bisdom-mede­wer­kers. Voor de eerste keer vond die plaats in het bisschopshuis naast de Haarlemse kathedraal. In de bisschoppelijke sacristie werd een bezinning gehouden, daarna was er een hapje en een drankje in de zaal van het bisschopshuis.

Tijdens de bezinnende kerst­vie­ring zongen de Sorelle - Lisanne Bosman, Emma Algie en Caroline Heller, afkomstig vanuit het kathedrale koor, enkele mooie kerstliederen. Mgr. Jan van Burgsteden las het evangelie van de aan­kon­di­ging voor. Ik heb onderstaande gebeden uitgesproken en mgr. Jozef Punt sprak een bezinnende kerstgedachte, waarbij hij ook ver­schil­lende hoogte­punten en diepte­punten in het leven van de bisdom-curie herdacht en allen de zegen gaf.

De kerst­bij­een­komst werd daarna tot in de vroege avond voortgezet in het bisschopshuis.

WE MISSEN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE OVERTUIGING

Toch vieren we Kerstmis...

De grote wereld zit vol spanningen

- zoals eigenlijk ieder jaar -

oorlogen zoals in Syrië en Irak,

waar in sommige gebieden mensen terug kunnen keren,

spanningen rond Jeruzalem, Libanon en Noord-Korea,

toenemende slavenhandel, mensenhandel, misbruik

en de dreiging van terrorisme.

Ondanks alles vieren we kerstmis

en zingen de engelen toch weer

over vrede op aarde,

omdat we blijven geloven

dat dit alles niet hopeloos is,

dat er perspectief is

en uit­ein­de­lijk alles is geborgen in Gods hand.

Respect

Daarom willen we bidden

om vrede op aarde

en een mens­waar­dig bestaan voor iedere mens.

Dat niet de macht van wapens of geld regeert,

maar respect voor de onaantastbare waardigheid van iedere mens,

wie die ook is of waar die zich ook bevindt

- de arme, de zwakke, de zieke, de ongeborene, de oude,

ja, werkelijk iedereen -

en dat dit respect mag groeien en steeds meer gedeeld zal worden.

Vredesinitiatieven

Laten we bidden om zegen

over de vredesinitiatieven

die door de katholieke kerk

in Congo, Venezuela, Cuba, Colombia

zijn ondernomen

of die door anderen

zijn begonnen,

dat die vruchten mogen dragen

Verplichtingen

Wij worden vaak heel erg bezig gehouden:

de maat­schappij is druk,

je moet hard werken,

alles moet snel

eigenlijk moest je gisteren al klaar zijn.

En naast ons werk

hebben we vaak allerlei verplichtingen.

Voor veel mensen blijft er

weinig tijd over voor reflectie

of tijd die ze in vrijheid in kunnen vullen.

Ons leven is vaak als een TGV

die aan het land­schap voorbij raast.

Geen tijd

Ook de samenleving als zodanig

wordt daardoor gekenmerkt,

er is geen tijd meer en geen rust

voor een bezinning op de waarden

die aan ons mens-zijn ten grondslag liggen

en de maat­schappij

is heel seculier geworden.

Gedeelde waarden?

We kunnen inderdaad de vraag stellen

of er nog gedeelde, gemeen­schap­pe­lijke

overtuigingen en waarden zijn.

Zeker, er zijn zaken die niet mogen,

zoals terecht wordt aangegeven bij

“nix < 18” en “#me too”,

maar tegelijk lijkt in dezelfde discussie

porno of blowen wel aanvaardbaar te zijn.

Ik denk dat er niemand meer is

die kan uitleggen waarom dat zo is,

omdat we geen gedeelde

waarden en normen meer hebben,

omdat er geen gemeen­schap­pe­lijke

basis-overtuiging is,

zoals de christelijke die zoveel eeuwen is geweest.

Dat we stil mogen staan...

Daarom willen we bidden

dat we niet overal aan voorbij zullen leven,

dat we echte vreugde kunnen ervaren,

dat we stil mogen kunnen staan

bij wat ons leven waardevol maakt,

bij wat de zin van dit alles is en het doel

en wat de krachtbron van waaruit we leven.

En dat vragen we natuurlijk niet alleen voor onszelf,

maar voor alle mensen

in onze vluchtige, wegwerp­maat­schappij.

Ja, laten we bidden om zorg voor het milieu,

ook voor het geestelijk milieu

en dat het licht van Christus daarin mag schijnen.

Laat ze niet weg waaien...

Natuurlijk zullen er in iedere mens (of bijna iedere mens),

hoe druk hij ook is,

op bepaalde momenten

toch religieuze gevoelens opkomen,

gevoelens van dank­baar­heid,

van een schreeuw om hulp,

van verwachting of ver­won­de­ring,

van verdriet om gemis.

Laten we bidden dat die gevoelens

niet weg zullen waaien

in de drukte van het bestaan,

dat mensen de tijd nemen

om ze toe te laten en te verdiepen,

dat mensen een gerichtheid mogen bewaren

op geestelijke rijkdom, innerlijke vreugde,

werkelijke liefde.

Simpel

Alles in het kerstverhaal is eenvoudig, simpel,

ver weg van de grote politieke gebeur­te­nissen van die tijd:

een voederbak in een stal,

een man en een vrouw zonder maat­schap­pe­lijk aanzien,

heel gewone mensen

uit een heel gewoon en onbekend dorp,

die een Kind krijgen.

Dit was niet op het journaal gekomen;

CNN had geen cameraploeg gestuurd;

het bericht was de wereld niet ingegaan.

Daar was het allemaal veel te simpel voor.

De geest van het kerst­feest

Laten we bidden dat die geest van het kerst­feest,

die een geest is van eenvoud, liefde, harmonie,

van een leven zonder opsmuk,

zonder indruk-maken-op-anderen,

een geest van geloof en vertrouwen,

dat die geest

onze wereld opnieuw mag binnen gaan.

Ons bisdom

Laten we ook bidden voor ons bisdom Haarlem-Amsterdam,

om zegen over onze bisschop,

over alle priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten,

alle vrij­wil­lig­ers en alle mede­wer­kers van onze diocesane curie.

Dat er een goede inzet en samen­wer­king mag zijn,

dat er een goede geest mag heersen,

dat er liefde en inzet mag zijn voor het evangelie,

voor Christus en de Kerk

 

En laten we bidden

dat dit Kerst­feest

velen mag inspireren

om Jezus beter te leren kennen

en Zijn levenswijze te volgen.

Terug