Arsacal
button
button
button
button


Paus wil mondiale pacten over migranten en vluchtelingen

Kloosterleven als beeld van een betere wereld

Overweging Preek - gepubliceerd: maandag, 1 januari 2018 - 849 woorden
Vlucht naar Egypte. Ook Maria, Jozef en het Kind waren vluchtelingen.
Vlucht naar Egypte. Ook Maria, Jozef en het Kind waren vluchtelingen.
Kerststal Generalitat Valencia
Kerststal Generalitat Valencia

Zalig nieuw­jaar aan alle lezers van Arsacal! 1 januari is Hoog­feest van Maria, moe­der van God en wereld­vre­des­dag met een speciale bood­schap van paus Fran­cis­cus. En we gedenken de besnij­denis van Jezus; dienend kwam Hij naast ons mensen staan. Wat wil de paus met zijn bood­schap en wat betekent die voor ons?

De Mis was opnieuw bij de zusters Karme­lie­tes­sen in Vo­ge­len­zang, omdat hun vaste pries­ter in deze dagen niet be­schik­baar was. Daarom wordt hierna in ver­band met het visioen van vrede voor de wereld ook iets over het kloosterleven gezegd.

Homilie

Onder de wet geplaatst

Het evan­ge­lie nam ons mee terug
naar de stal van Beth­le­hem,
waar her­ders het kind in de kribbe aanbid­den:
Arme mensen die aan andere arme mensen dachten.
Het kerst­feest nodigt ons altijd
bij­zon­der uit
om dat ook te doen:
aan anderen te denken:
dat God mens werd
en in een stal ter wereld kwam
om zich­zelf te geven
voor een mens­heid in nood,
is voor ons een in­spi­re­rend voor­beeld.
Hij heeft zich onder de Joodse wet geplaatst,
wat vandaag tot uiting komt
in de besnij­denis die Jezus onder­ging.

Strij­den voor het goede

Als God zich­zelf ontle­digt,
als arme, kleine mens ter wereld komt,
een leven vol moeite en pijn op zich neemt
en als Hij dat alles doet
uit liefde voor ons,
kunnen wij niet achter­blij­ven.
Wie Christus wil volgen
moet strij­den voor het goede.

Geld, seks en macht

De eerste tegen wie wij
dat gevecht moeten leveren,
zijn wij­zelf.
Want ingebakken in ons men­se­lijk bestaan
zitten allerlei verlangens en begeertes:
naar geld, naar macht en relaties vooral.
Het kloosterleven bestaat er precies in
om wel­over­wo­gen afstand te doen
van die men­se­lijke begeertes
door de geloften van
armoede, ge­hoor­zaam­heid en zuiver­heid.
Na­tuur­lijk blijft ook dan de strijd,
een kloos­ter­ling is niet vrij
van alle men­se­lijke trekken.
De beko­ring om te heersen,
onzuiver te zijn of geld te bezitten,
blijft na­tuur­lijk komen,
want de duivel zit niet stil.

Een teken dat het anders moet

Het kloosterleven is in deze wereld
een teken
van de wereld van God
en van het ko­nink­rijk der hemelen;
kloosterleven is daarom ook een teken
dat het in deze wereld eigen­lijk anders moet,
anders dan wat mensen ervan maken.
Bijna alle - zo niet alle - con­flic­ten
in deze wereld
komen voort uit die drie:
het verlangen naar relaties,
naar heersen en naar bezitten.
Een kloos­ter­ling zet daartegen­over
de relatie met God, dienen en geven.
Daarom is het kloosterleven zo be­lang­rijk,
het mag geen leugen wor­den,
het moet goed beleefd wor­den,
want anders is het teken weg
van hoe God de wereld ziet en wil.

Op voor­spraak van Maria

Op deze dag wensen we elkaar
een zalig en gezegend nieuw jaar
dat het voor ons allen een goed jaar mag wor­den,
waarin we onze roe­ping
als mens en christen
goed mogen kunnen ver­volgen.
Wat kan ik doen?
Hoe kan ik dienen?
We vragen daarvoor
het licht van de heilige Geest
en de voor­spraak van Maria
die we vandaag vieren en eren
als Moeder van God.

Mi­gran­ten en vluch­te­lingen

Tege­lijk is het Wereld­vre­des­dag vandaag.
De paus vraagt in zijn bood­schap voor deze dag
aan­dacht voor mi­gran­ten en vluch­te­lingen.
In totaal zijn er we­reld­wijd zo’n 250 miljoen mi­gran­ten,
waar­van 22,5 miljoen vluch­te­lingen!

 

Mondiale pacten

De paus wil met zijn bood­schap
een proces onder­steunen
dat de Verenigde Naties be­gon­nen is
om te komen tot twee mondiale pacten (Global Compacts)
één over mi­gran­ten en één over vluch­te­lingen.
De paus hoopt dat die dit jaar tot stand zullen komen
want in die over­een­kom­sten
wor­den we­reld­wijde afspraken gemaakt
over veilige en wet­tige migratie en de opvang van vluch­te­lingen.

20 Actie­pun­ten

De afdeling voor Mi­gran­ten en vluch­te­lingen
van het nieuwe pau­se­lijk
Di­cas­te­rie voor de be­vor­de­ring van in­te­grale men­se­lijke ont­wik­ke­ling
heeft daarvoor twin­tig actie­pun­ten opge­steld
die ook in het Neder­lands
(althans: in het Vlaams)
op In­ter­net na te lezen zijn
(https://drive.google.com/file/d/1raWhXoWlQGziOFM3mt0VeSScGNF9pl8g/view).
De kernwoor­den van die actie­pun­ten
gaan over het ont­van­gen, be­scher­men,
het ont­wik­ke­ling bie­den en integreren
van mi­gran­ten en vluch­te­lingen.
De paus hoopt dat die actie­pun­ten
lei­dend zullen zijn voor deze
mondiale pacten van de Verenigde Naties.

Ie­der­een toelaten?

Daarbij zegt de paus dat hij ook begrijpt
dat de lei­ders van de volken
reke­ning moeten hou­den
met de rechten van de lokale bevol­king,
het alge­meen wel­zijn
en de harmonie in de samen­le­ving.
De paus zegt dus niet
dat ie­der­een onbeperkt
moet wor­den opgeno­men,
maar hij hoopt op een open hou­ding
tegen­over de mensen
die uit situaties komen
van oorlogen, genocide, etnische zuive­ring,
en andere situaties waarin geen uit­zicht is,
waar­on­der armoede ontstaan
door ver­slech­te­ring van het milieu.
De rijke lan­den ston­den aan de oorsprong
van vele van deze problemen.
Het zou niet recht­vaar­dig zijn
de mensen nu niet te willen helpen.

En wij?

Na­tuur­lijk kunnen wij
- gewone mensen als we zijn -
vaak maar weinig.
We denken aan deze mensen in ons gebed,
door iets voor hen te geven,
door zelf bij te dragen
en door in onze woor­den
medeleven te tonen.
En soms kunnen we mis­schien nog iets meer...

Gods zegen!

Ja, deze dag roept ons op
om het Kind na te volgen
dat kwam om zich te geven
voor een mens­heid in nood.

Ik wens U allen een zalig nieuw jaar,
onder de bij­zon­dere bescher­ming
van Maria, de Moeder van God.
Amen.

 

 

 

 

Terug