Arsacal
button
button
button
button


“Conny, tot later!”

Requiem voor secretaresse van bisschoppenconferentie

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 3 januari 2018 - 244 woorden
De st. Aloysiuskerk bij de uitvaart can Conny van Straaten
De st. Aloysiuskerk bij de uitvaart can Conny van Straaten
herinneringskruisje in de Mariakapel
herinneringskruisje in de Mariakapel
“Conny, tot later!”

Woens­dag 3 januari was de uit­vaart van Conny van Straaten, de on­ver­wacht overle­den secretaresse van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Bijna der­tig jaar lang was zij spil van de kerk­pro­vin­cie. De voor­zit­ter van de con­fe­ren­tie, bis­schop Van den Hende leidde de uit­vaart. In het crematorium sprak se­cre­ta­ris-generaal mw. mr. Suzan Daalmans een afscheids­woord: "Conny, tot later".

In de Utrechtse St. Aloysius­kerk, de paro­chie­kerk van de overle­den Conny van Straaten, gelegen vlakbij de kantoren van het SRKK (Se­cre­ta­riaat Rooms Katho­lie­ke Kerk­pro­vin­cie), werd de uit­vaart­mis gevierd, waarvoor de meeste bis­schop­pen waren geko­men. Kar­di­naal Willem Eijk con­ce­le­breerde met mgr. Gerard de Korte, mgr. Jan Liesen, mgr. Everard de Jong, mgr. Herman Woorts, mgr. Rob Mutsaerts en ikzelf. Mgr. Hans van den Hende was hoofd­cele­brant en hield een harte­lijke en per­soon­lijke homilie, waarin goed tot uiting kwam dat de Kerk en de SRKK voor Conny een stukje familie was.

In het crematorium wer­den per­soon­lijke woor­den ge­spro­ken namens de zus van de over­le­de­ne en de se­cre­ta­ris generaal mr. Suzan Daalmans. Meestal wer­den de tel­foon­ge­sprekken die zij regel­ma­tig met Conny van Straaten had, af­ge­slo­ten met een "Tot later". Vanuit ons geloof zeggen we dat ook bij deze gelegen­heid van het afscheid: Tot later, Conny, A Dieu!

Conny van Straaten heeft in ver­schil­lende secretariële functies bijna der­tig jaar voor het SRKK gewerkt en had daarom een enorme dossierkennis. De laatste acht jaren schreef zij onder meer met grote accuratesse de notulen van alle bis­schop­pen­ver­ga­de­ringen. We zullen haar missen!

Moge zij rusten in vrede!

Terug