Arsacal
button
button
button
button


Nieuwjaarsreceptie bisdom in Amsterdam

Honderden receptiegangers ontmoeten bisschoppen en elkaar

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 6 januari 2018 - 207 woorden
Nieuwjaarsreceptie bisdom in Amsterdam
aan het begin van de receptie: wachtend op wie komen gaan
aan het begin van de receptie: wachtend op wie komen gaan
Nieuwjaarsreceptie bisdom in Amsterdam

De jaar­lijkse nieuw­jaars­re­cep­tie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is elk jaar weer een gelegen­heid waarop vele mensen van binnen en buiten het bisdom elkaar ont­moe­ten: niet alleen pries­ters, diakens, cate­chisten en pas­to­raal werkers, maar ook kerk­be­stuurs­le­den, besturen van fondsen en stich­tingen en velen die op een of andere wijze met de bis­schop­pen in contact zijn.

Mgr. Joze Punt en ik waren er samen met de vica­ris-generaal van het Militair Or­di­na­ri­aat mgr. Alfons Wool­derink om de vele mensen te ont­van­gen en te begroeten. Mgr. Jan van Burg­ste­den, de emeritus hulp­bis­schop kon er niet bij zijn. Hij kwam die­zelfde dag uit het zie­ken­huis, her­stel­lende van een licht hartinfarct en dotter­be­han­de­ling. Gelukkig maakt hij het goed en we wensen hem een voorspoe­dig herstel toe.

Dit jaar werd de nieuw­jaars­re­cep­tie in het naast de sint Nicolaas­basi­liek gelegen Barbizonho­tel gehou­den. In de Olof­ka­pel die bij dit hotel hoort, hebben al eer­der ont­moe­tingen van bisdom of basiliek plaats gevon­den en de zaal biedt een mooie receptie­gele­gen­heid, groot genoeg voor de vele hon­der­den die deze receptie bezoeken.Ie­der­een kon zelf het moment kiezen om aan te schuiven in de rij voor het nieuw­jaarwensen en intussen genieten van een hapje en drankje en vooral van de ont­moe­ting met vele mensen van binnen en buiten het bisdom.

Terug