Arsacal
button
button
button
button


Naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Haarlem

Haarlem cultuurstad!

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 8 januari 2018 - 317 woorden
Burgemeester en wethouders schudden vele handen
Burgemeester en wethouders schudden vele handen
burgemeester Jos Wienen houdt zijn nieuwjaarstoespraak
burgemeester Jos Wienen houdt zijn nieuwjaarstoespraak
grote drukte bij de nieuwjaarsreceptie
grote drukte bij de nieuwjaarsreceptie

Maan­dag­avond 8 januari bezocht ik samen met drs. Eric Fennis, se­cre­ta­ris-generaal van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam de nieuw­jaars­re­cep­tie van burge­mees­ter en weth­ou­ders van Haar­lem. Daar waren haring en aan­dacht voor cultuur en heel veel mensen.

Het bisdom is vanouds geves­tigd in Haar­lem, een stad die ge­ken­merkt wordt door aan­dacht voor cultuur en die vele mooie munu­menten en ver­schil­lende musea kent. Onze ka­the­drale basiliek van sint Bavo is vermoe­de­lijk het grootste monu­ment van deze stad en bovendien uniek door de ver­za­me­ling van twin­tigste eeuwse stijlen die in dit bouw­werk tot uiting komen. Enkele van de meest gerenommeerde musici die de stad heeft voort­ge­bracht waren aan de Sint Joseph­kerk of de ka­the­draal verbon­den en grote Haar­lemse kunste­naars hebben aan de ka­the­draal gewerkt. Kortom, de band tussen stad en de katho­lie­ke culturele traditie is groot.
De burge­mees­ter be­klem­toonde in zijn nieuw­jaarstoe­spraak die waarde van de cultuur voor de stad Haar­lem en hij noemde nog een ander aspect: het tegen­gaan van de twee­de­ling in de maat­schap­pij en de zorg voor de armen en zwakkeren in de samen­le­ving, waarin een oecu­me­nisch project - Stem in de stad - met par­ti­ci­pa­tie van de katho­lie­ke kerk, een be­lang­rijke rol speelt. Deze twee aspecten in de toe­spraak van burge­mees­ter Jos Wienen spraken me dan ook bij­zon­der aan.
Ook de (inter)parochiële caritas-in­stel­lingen en de Groen­markt­kerk dragen aan de zorg voor de armen hun steentje bij. Al is de katho­lie­ke kerk niet meer zo groot en invloedrijk als in de tijd van het "rijke roomsche leven", ze wil haar inzet voor een meer recht­vaar­dige samen­le­ving zeker niet vergeten.

De nieuw­jaars­re­cep­tie werd zeer druk bezocht. Een haringkar maakte dui­de­lijk dat we in een Hollandse stad waren, niet ver van de zee, maar er waren ook allerlei andere hapjes be­schik­baar.

Ik kwam tege­lijk met Rabbijn Shmuel Spiero het stadhuis binnen. Hem zie ik aanstaande zon­dag weer, wanneer ik de synagoge bezoek bij­gele­gen­heid van de Dag van het Jo­den­dom.

Terug