Arsacal
button
button
button
button


Zalig nieuwjaar, beste wensen...

Nieuwjaarsrecepties in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 15 januari 2018 - 279 woorden

Januari is de maanda van de nieuw­jaars­re­cep­ties. Maan­dag 15 januari was ik bij de nieuw­jaars­re­cep­tie van het Dekenaat Am­ster­dam en bij de 34e nieuw­jaarsont­vangst in het Cobra Museum in Am­stel­veen van Russel advocaten.

De nieuw­jaars­re­cep­tie van het dekenaat Am­ster­dam werd dit jaar voor het eerst gehou­den in de St. Au­gus­ti­nus­kerk op de grens van Am­ster­dam en Am­stel­veen. Voor­heen was die receptie in de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein, maar deze lokatie was voor mij wel goed bereik­baar. Niet alles wa veran­derd: ook dit jaar werd be­gon­nen met een gebeds­dienst en een toe­spraak van deken Ambro Bakker sma, die de over­le­de­nen van het afgelopen jaar her­dacht en ook ruime aan­dacht besteedde aan de einde­jaars­brief van de bis­schop. Ik zag er veel mij bekende mensen uit het Am­ster­dams ker­ke­lijk leven en het was goed hen allen weer te zien. Bij­zon­dere aan­dacht was er voor mw. drs. Dea Broersen en mw Cynthia de Mie-Koeman die - de laatste jaren vanuit het bisdom - voor de de­ke­na­ten hebben gewerkt en afscheid namen.

De receptie van Russel Advocaten in het Cobra­mu­seum is een drukbe­zochte gelegen­heid waar ik vele mensen ontmoette uit allerlei gele­dingen van de samen­le­ving. Ik sprak onder meer de hoofdcom­mis­sa­ris van politie, de directeur van het Cobra­mu­seum, iemand van de Raad voor de kin­derbescher­ming, de oud-presi­dent van de Neder­landsche bank en daar­naast ook mensen uit het ker­ke­lijk leven, waar­on­der twee heren die zich vanuit de stich­ting Centesimus Annus en CandAfoundation voor de sociale leer van de Kerk inzetten.

Samen met de stich­ting KSBW waar­van de heren Paul en Reinier Russell be­stuurs­le­den zijn, organsieren we al sinds enkele jaren een succes­volle besturen­cur­sus voor leden en aanstaande leden van kerk­besturen en PCI-besturen.

Terug