Arsacal
button
button
button
button


Kerktwitteraar Jan-Jaap van Peperstraten als pastoor geïnstalleerd

Is de Kerk achterhaald?

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 21 januari 2018 - 925 woorden
Voor de Mis. Pastoor Vanderstadt had al op het priesterkoor plaats genomen
Voor de Mis. Pastoor Vanderstadt had al op het priesterkoor plaats genomen
Pastoraal team en vertegenwoordigers lokatieteams
Pastoraal team en vertegenwoordigers lokatieteams
tijdens de receptie
tijdens de receptie

Op zijn veer­tigste ver­jaar­dag werd kerktwitte­raar van het jaar dr. Jan-Jaap van Peperstraten in de Heemsteedse Sint Bavo­kerk geïnstalleerd als pastoor van de pa­ro­chies van Heem­ste­de, Benne­broek en Vo­ge­len­zang (Het Klaver­blad).

Het was een fees­te­lij­ke vie­ring waarbij het hele pas­to­raal team aanwe­zig was: pas­to­raal werker Ans Dekker en pastor Rob Verhaegh had­den hun aan­deel in de vie­ring, waarbij ook oud-pastoor Vander­stadt voor het eerst weer aanwe­zig was. Het Bavo­koor zong aan­ge­vuld met koorle­den van de andere pa­ro­chies; leden van de lokatie­teams brachten de voorwerpen naar voren die het ambt van pastoor tot uitdruk­king brengen, zoals de sleu­tel van het ta­ber­na­kel, kelk en pateen, missaal, biechtstola en huwe­lijksstola. Na afloop van de Mis was er een drukbe­zochte receptie.

Pastoor jacques Quadvlieg nam tege­lijk afscheid. Hij is pastoor gewor­den in de Am­ster­damse Obrecht­kerk.

Hier­on­der vindt U de homilie die ik bij de in­stal­la­tie van de pastoor heb gehou­den.Een pastoor zei me deze week als grap dat we in de kerk voor­taan het gen­der-neutrale "beminde gelo­vi­gen"maar weer moeten gebruiken aan het begin van de preek, ker­ke­lijke equivalent van "beste reizi­gers". Ik heb die aanspre­king maar voorzich­tig geïn­tro­du­ceerd naast het ver­trouwde "Broe­ders en zusters".

 

HOMILIE

Beste nieuwe pastoor en broe­ders en zusters ,
beminde gelo­vi­gen,

We vieren vandaag een prach­tige dag,
deze fees­te­lij­ke in­stal­la­tie van pastoor
Jan-Jaap van Peperstraten,
met een mooi en uit­no­di­gend thema:
“Kom en volg mij op de weg”.

Kom en volg Mij

Dat thema past prima bij de lezingen
waar Jezus zijn eerste leer­lin­gen roept
om alles achter te laten
en met Hem mee te gaan.
Ook bij de eerste lezing paste het wel
want Jona doet wat God hem vraagt,
hij gaat op weg
en verkon­digt de bood­schap in Ninive
en Ninive bekeert zich.

“Kom en volg Mij op de weg”.
Dat is de bood­schap die we uitdragen,
dat is de bood­schap
die wij zelf willen beleven:
Laat Jezus Christus
je voor­beeld zijn,
de bron van je bestaan,
leer Hem kennen,
kom Hem dienen,
wil Hem navolgen.
Ons visioen is
het Ko­nink­rijk der hemelen.

 

Tussen droom en daad

De bood­schap is hel­der,
maar ja, zoals de dichter (Willem Elsschot) al zei:
“Tussen droom en daad
staan wetten in de weg
en prak­tische bezwaren”.

We merken dat zelf:
we zou­den niet zoveel belang moeten hechten
aan mate­rië­le dingen
en doen dat vaak toch,
we zou­den moeten ver­ge­ven
en kunnen dat soms toch niet;
we zou­den moeten bid­den,
voor ons geloof moeten uit­ko­men,
en voor anderen moeten klaar staan
en doen dat soms toch veel te weinig.
En soms zijn we een beetje ont­moe­digd:
de tijd is nu eenmaal anders
het komt toch niet over,
heeft het wel zin?
Moeten we niet met de tijd mee­gaan
en alles laten varen?

We dachten mis­schien...

Maar wij zijn de tij­den!
En die tij­den zijn vaak ook niet zo
als we altijd had­den gedacht:
we dachten mis­schien
dat er voor­taan grote seksuele vrij­heid was,
maar ineens is er de #MeToo-dis­cus­sie
en terecht veel aan­dacht voor seksueel mis­bruik
op allerlei terreinen van de samen­le­ving;
en we dachten mis­schien
dat er emanci­patie was geweest van de vrouw
en dan is er ineens een rapper Boef
vanuit een andere jon­ge­ren­cul­tuur
die vrouwen alleen maar netjes vindt
als ze thuis blijven.
Wat is dan met je tijd mee­gaan?
We kunnen beter kri­tisch blijven
door alles te toetsen.
En dat mag ons bemoe­digen
om gewoon
achter onze eigen bood­schap te blijven staan,
de bood­schap van Jezus Christus,
de bood­schap van het evan­ge­lie.

 

Tegen de stroom

Er is een grote troost voor ons,
die geen allen volmaakt zijn
en niet altijd de kracht hebben
om tegen de stroom in te roeien.
Die troost is dat ook in de bijbelse tijd
niet zo gladjes verliep
als de lezingen lijken te zeggen:

Want het leek er in de eerste lezing op
dat Jona gewoon netjes deed
wat God hem bevolen had
en de bood­schap van beke­ring
predikte in Ninive,
maar daar ging
nog een heel verhaal aan vooraf:
van Jona die niets zag in die opdracht
en dacht dat hij wel van God weg kon lopen
als hij zich inscheepte en ver­trok.
Hij zag het niet zitten
en dat was te begrijpen
want de bood­schap die Jona moest brengen
was kri­tisch tegen­over de samen­le­ving
en de daar heersende mentali­teit:
Bekeert U!
Ook de bood­schap van Jezus was kri­tisch:
“Bekeert u”;
de apos­te­len had­den daar net zo goed
vaak moeite mee,
want toen Jezus voor Zijn bood­schap moest lij­den,
vluchtten ze bijna allemaal weg
of verloochen­den Hem.

Niet bang

Ook wij leven in een tijd
die de bood­schap van het evan­ge­lie
- “Bekeert u” -
en die uit­no­di­ging van vandaag:
“Kom en volg Mij op de weg”,
niet altijd zo lijkt te waar­de­ren.
Maar ik zou zeggen:
Wees niet bang!
Ik zeg het tot U allen
en tot de nieuwe pastoor.
Wees niet bang!
Want in het hart van iedere mens
is een verlangen naar het goede,
het schone en het ware.
Dat wat ons hart echt vervullen kan
vraagt soms offers :
wie Jezus wil volgen,
moet iets loslaten
- geld, relaties, macht -
dat mis­schien be­lang­rijk lijkt,
maar er zullen altijd mensen zijn
die deze weg
- met vallen en opstaan, mis­schien -
zullen gaan
want die weg is de vervulling
van een verlangen
dat ergens leeft
in het hart van een mens.

Niet achterhaald

Wees niet bang
dat het evan­ge­lie uit de tijd is
of de kerk achterhaald;
het evan­ge­lie en Jezus
bezitten de kracht
om de harten van mensen
te raken en te ver­an­de­ren.

Pastoor, van harte wens ik U
en de ge­meen­schap
die aan Uw her­der­lijke zorg wordt toe­ver­trouwd
veel zegen toe
om overal die bood­schap door te geven
en die uit­no­di­ging van Jezus te laten klinken:
“Bekeert U” en:
“Kom en volg Mij op de weg”.Amen.

Terug