Arsacal
button
button
button
button


De grootste problemen van deze wererld...

Deelname aan internationaal bisschoppen-forum

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 januari 2018 - 445 woorden
De grootste problemen van deze wererld...
met mgr. Everard de Jong
met mgr. Everard de Jong
panel-gesprek
panel-gesprek

Van 24-27 januari heb ik deel­ge­no­men aan een inter­na­tio­nale con­fe­ren­tie in Sintra in Portugal, samen met bijna 120 bis­schop­pen waar­on­der drie kar­di­na­len, uit alle delen van de wereld. Ik was daarvoor uit­ge­no­digd door het Acton-Instituut dat deze con­fe­ren­tie orga­ni­seer­de rond vooral maat­schap­pe­lijke thema’s. Eén van de sprekers was de Islam-expert, pater Samir Khalil Samir s.j. Ook mgr. Everard de Jong was erbij.

De con­fe­ren­tie had de on­der­lin­ge re­flec­tie tot doel over vragen als het tegen­gaan van corruptie en favoritisme, het bevor­de­ren van ont­wik­ke­ling en het oplossen van het armoede probleem, gevolgen van de sterk op con­sump­tie en verbruik gerichte cultuur, de rol die leken kunnen hebben in bevor­de­ren van een mens­waar­diger, recht­vaar­diger samen­le­ving en hoe we hen hierin kunnen motiveren.

Naast de con­fe­ren­ties en de gedachten­wis­se­ling naar aan­lei­ding van deze lezingen, was na­tuur­lijk de on­der­lin­ge ont­moe­ting met zoveel andere bis­schop­pen uit de hele wereld zeer inte­res­sant.
Daaruit bleek me dat de radicale Islam we­reld­wijd een groot probleem vormt. Dat was vijf­tig, zes­tig jaar gele­den nog heel anders. De Isla­mise­ring van de wereld is voor de radicale Islam een be­lang­rijk doel, zo begreep ik uit de lezing van p. Shamir en de ge­tui­ge­nissen van veel broe­der-bis­schop­pen. Het gaat daarbij om een totaal-project dat zowel reli­gi­eus, als cultureel en poli­tiek van aard is.

Voor­beel­den zijn de anti-blasfemiewetten die in heel wat lan­den zijn inge­voerd evenals de ver­plich­ting om de sharia te aan­vaar­den en de ver­plich­ting voor de man als de heer van het gezin om moslim te wor­den. Vrij­heid van gods­dienst, een gelijk­waar­dige positie van de vrouw. P. Samir legde veel nadruk op het belang van contacten van chris­te­nen met moslims en van een dui­de­lijke lijn van westerse over­he­den om de eigen waar­den te handhaven en in­te­gra­tie als voor­waarde te stellen.

De Islam kent drie cate­go­riën van mensen: de gelo­vi­gen (moslims), de ongelo­vi­gen, die bestre­den moeten wor­den en de tussencate­go­rie van Joden en Chris­te­nen, die in een onder­wor­pen positie in een Islami­tische samen­le­ving kunnen wonen. Voor de radicale Islam valt Europa echter niet meer onder de ‘tussen-cate­go­rie’ maar van­wege het wijdverbreide atheïsme onder de ongelo­vi­gen.

De bis­schop­pen van Venezuela die aanwe­zig waren kregen gelegen­heid te ver­tellen over de uiterst moei­lijke situatie waarin hun land op dit moment ver­keert. De bis­schop­pen van Chili kon­den zich helemaal niet herkennen in negatieve pers­be­richten over het paus­be­zoek, dat volgens hen juist zeer succes­vol was geweest en mooi en veel mensen had getrokken. Chili is het meest gese­cu­la­ri­seerde land van Latijns Amerika en ook daar kwamen voor ons Neder­lan­ders herken­ba­re vragen en kri­tieken op over het paus­be­zoek, te beginnen met de opmer­king dat zo’n bezoek veel te duur zou zijn.

Terug