Arsacal
button
button
button
button


'Doe maar wat Hij u zeggen zal'

Bij de Federatie van Bedevaarten van de Benelux

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 14 maart 2018 - 485 woorden
Opening door dhr. Olivier Dols
Opening door dhr. Olivier Dols
tijdens de maaltijd, op de voorgrond op de rug deken P. Bronneberg, geestelijk directeur van Huis voor de pelgrim
tijdens de maaltijd, op de voorgrond op de rug deken P. Bronneberg, geestelijk directeur van Huis voor de pelgrim
'Doe maar wat Hij u zeggen zal'

Op woens­dag 14 maart was ik in het Ontmoe­tings­centrum ‘Eenheid’ van het Focolare in Wezemaal bij Leuven (België) voor een lezing over het jaar­the­ma van de Lourdes­bede­vaarten op de Algemene Ver­ga­de­ring van de Federatie van Bede­vaarten uit de Benelux.

Op deze bij­een­komst zijn ver­te­gen­woor­digers van alle Belgische bis­dom­men aanwe­zig die verant­woor­de­lijk zijn voor de bede­vaarten in het bisdom en uit Neder­land organi­sa­ties als VNB en Huis voor de Pelgrim. Het jaar­the­ma van het hei­lig­dom van Lourdes is dit jaar mijn wapen­spreuk: “Doe maar wat Hij u zeggen zal” en dat was een aan­lei­ding om me te vragen voor een inlei­ding op dit thema.

Na de ope­ning door pen­ning­mees­ter Olivier Dols (Huis voor de Pelgrim) - bij onts­tentenis van de voor­zit­ter en de se­cre­ta­ris -en na het inoefenen van enkele gezangen die dit jaar in Lourdes veel gebruikt zullen wor­den, was ik aan de beurt. Voor de Frans­ta­ligen was er simul­taan­ver­ta­ling.

In mijn lezing ben ik inge­gaan op de achter­gron­den van het evan­ge­lie­ge­deelte over de bruiloft van Kana (Jo. 2) waaruit het jaar motto is geno­men. De evangelist Johannes maakt door ver­schil­lende ‘hints’ dui­de­lijk dat de pericope niet slechts over een won­der gaat maar ten diepste over het verlos­sings­mys­te­rie. Het evan­ge­lie speelt zich af ‘op de derde dag’ en er is sprake van het ‘uur’ van Jezus en het open­ba­ren van Zijn heer­lijk­heid. Het eerste hoofd­stuk van het evan­ge­lie was be­gon­nen met een ver­wij­zing naar het boek Genesis: “In den beginne was het woord...” (Jo. 1,1). Het tweede hoofd­stuk zou­den we kunnen zien als een tegenhan­ger van het paradijs­ver­haal. Dat Jezus Zijn Moeder met “Vrouw” aanspreekt, doet even­eens denken aan het paradijs­ver­haal. Wat in Genesis ver­keerd ging in de zondeval doordat de vrouw de Man ertoe bracht tegen God in opstand te komen, gaat op de bruiloft van Kana goed doordat de Vrouw (Maria) de aanzet geeft tot het won­der van overvloed op de bruiloft die eigen­lijk een Mes­si­aanse bruiloft is.

Kerk­va­ders zoals Justinus en vooral Irenaeüs van Lyon hebben deze verbin­ding gelegd tussen het paradijs­ver­haal, Maria en de bruiloft van Kana. De woor­den van Maria, het thema van dit jaar, ver­wij­zen naar Maria’s mede­wer­king aan de verlos­sing, zoals ook het ant­woord van Maria op de bood­schap van de engel (thema van de wereld­jon­ge­ren­da­gen) dat doet. Na­tuur­lijk heb ik in dit kader ook ge­spro­ken over Maria als voor­spreek­ster en mid­de­la­res.

De ochtend werd af­ge­slo­ten met een gebedds­dienst en maal­tijd waarna ik weer naar huis ben terug gekeerd. De Federatie ging ver­der met een huishou­de­lijke ver­ga­de­ring.

We hopen dat ze vele mensen mogen be­ge­lei­den naar de grote bede­vaart­plaatsen. Eind april, in de mei­va­kan­tie, gaan we vanuit het bisdom met de VNB naar naar Assisi, van 11-16 sep­tem­ber zal ik een bede­vaart van ons bisdom be­ge­lei­den naar Lourdes met het Huis voor de Pelgrim.

Terug