Arsacal
button
button
button
button


Summerschool CSLK op zonnig Kager-eiland

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 14 augustus 2012 - 174 woorden
Beeld van de H. Angela Merici (Brescia), de sociale leer in praktijk gebracht...
Beeld van de H. Angela Merici (Brescia), de sociale leer in praktijk gebracht...

Op 14 au­gus­tus vierde ik de heilige Mis met de deel­ne­mers aan de Summer­school van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK). Een mooie groep jon­ge­ren, vooral stu­den­ten, zij een paar dagen bijeen om zich op de prach­tige lokatie van "De Stal" op het Kaag-eiland te ver­die­pen in de Sociale Leer, zeg maar de beginselen en ach­ter­gron­den die die in het ker­ke­lijk denken en spreken lei­dend zijn bij de opbouw van een goede en recht­vaar­dige maat­schap­pij, waarin de mens centraal staat, maar niet een indi­vi­dua­lis­tische mens maar de mens als een sociaal wezen, die pas zijn ware "zelf" vindt als hij met anderen optrekt.

Naast de voor­zit­ter van het CSLK, prof dr. Gerard van Wissen, waren Prof dr. Fred van Iersel, oud-senator mr. Jos van Gennip, mw. drs. Caroline Van Halem-Tax en mgr. drs. Ad van Luijn aanwe­zig om in­spi­re­rende lezingen en work­shops te geven. Van het CSLK waren ook diaken Philip Wijers en mw. Marieke Karsten aanwe­zig. Vanmorgen was het bovendien nog prach­tig weer, dan is de Kaag na­tuur­lijk helemaal fan­tas­tisch!

Terug