Arsacal
button
button
button
button


Archibald van Wieringen aanvaardde ambt van hoogleraar

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 23 maart 2018 - 245 woorden
met de nieuwe hoogleraar en prof. dr. Bart Koet
met de nieuwe hoogleraar en prof. dr. Bart Koet
de nieuwe hoogleraar tijdens de oratie
de nieuwe hoogleraar tijdens de oratie
opening door de decaan
opening door de decaan

Vrij­dag 23 maart vond aan de Tilburg University de oratie plaats waar­mee Archibald van Wie­rin­gen, pries­ter van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, het ambt van hoog­le­raar in het Oude Testa­ment aanvaardde aan de Tilburg School of Theology (TST).

De oratie geti­teld "'...", heeft de Heer, jouw God gezegd. Amos 9, 15d als sleu­tel tot leesopties in het Amos­boek" besprak de drie ver­schil­lende moge­lijk­he­den om Amos 9, 15d te lezen, welke moge­lijk­he­den geen van alle wer­den afgewezen. De nieuwe hoog­le­raar gaf aan het juist als zijn exege­tische taak te verstaan de ver­schil­lende verstaans­moge­lijk­heden die de tekst biedt bloot te leggen.

Er was grote belang­stel­ling voor de oratie. De aula van de uni­ver­si­teit was groten­deels gevuld met belang­stel­len­den, waar­on­der Peter Denneman de provinciaal van de Mont­for­ta­nen, waar­mee de nieuwe hoog­le­raar als associé verbon­den is en veel bis­schop­pen: mgr. H. van den Hende, voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie was er, evenals mgr. R. van den Hout van Gro­nin­gen-Leeu­war­den die zelf exegeet is, mgr. G. de Korte in wiens bisdom de uni­ver­si­teit ligt en mgr. T. Hoogen­boom als ver­te­gen­woor­diger van de groot-kanselier. Ook was er een groot aantal hoog­le­ra­ren dat deelnam aan de cortège, waar­on­der collega bijbelweten­schapper, dr. Bart Koet, diaken van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, voor­gan­ger prof. dr. P. Beentjes, mgr. prof. dr. A. Denaux, prof. dr. Paul van Geest, prof. dr. Rudi te Velde, prof. dr. Jozef Wissink en vele anderen.

De lech­tig­heid werd - bij onts­tentenis van de rector magnificus - geleid door decaan van de TST, dr. Marcel Sarot.

Terug