Arsacal
button
button
button
button


Wat doe je met je palmtakje?

Palmzondag in Den Helder

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 25 maart 2018 - 766 woorden

Palm­zon­dag heb ik in Den Helder gevierd in de St. Petrus- en Paulus­kerk, die bijna helemaal vol zat met onder meer veel ge­zin­nen met kin­de­ren. Iemand ver­telde me dat er vaak zo’n veer­tig natio­na­li­teiten in de kerk ver­te­gen­woor­digd zijn! Hoe dat ook zij, het was mooie vie­ring in een leven­dige ge­meen­schap.

In de preek ben ik wat meer inge­gaan op de bete­ke­nis van het palmtakje; dat thema was me gesug­ge­reerd door de Jezuïet pater prof. dr. Eduard Kimman die ik vrij­dag in Tilburg had ontmoet.

Wat doe je met je palmtakje?

We hebben vandaag allemaal
een palmtakje gekregen
ter her­in­ne­ring
aan de intocht van Jezus in Jeru­za­lem.
Wij noemen het een “palmtakje”
al is dit takje na­tuur­lijk eigen­lijk
van een buxus.
Die buxus gebruiken we gewoon
omdat de palm­boom bij ons
niet zo goed wil groeien.

Hosanna voor een koning

De mensen groetten Jezus als een koning
omdat zij in Hem wel een poli­tieke lei­der zagen:
Jezus zou hen kunnen bevrij­den
van de bezet­ting van het land
door de Romeinen.
De mensen riepen “Hosanna”,
dat is He­breeuws en betekent let­ter­lijk:
“Red ons nu! Red ons toch”.

Palm van de over­win­ning

En zij zwaai­den daarbij met palm­tak­ken,
want die palmtak was een symbool
voor de over­win­ning.
Een over­win­naar kreeg een palmtak.
De mensen in Jeru­za­lem had­den dus toen
compleet andere gedachten over Jezus
dan wij:
zij dachten dat Hij als heerser en koning
de zaak wel in han­den zou nemen;
maar wij weten hoe het ver­der ging
en dat hebben we vandaag ook gehoord:
het lij­dens­ver­haal ver­telde ons
van het verraad, de geseling, de doornen­kroon
en de tocht naar Golgotha
waar Jezus is gestorven.

Het palmtakje bij je thuis

Dat palmtakje mag U straks mee naar huis nemen
en als u thuis een kruis­beeld hebt
kunt U het daarop steken.
Het is een symbool van over­win­ning
en van vrede en voorspoed.
Daar­mee geven wij aan:
De echte palm van de over­win­ning
hebt U, Jezus, behaald
door voor ons te sterven op het kruis
en: geef vrede en voorspoed aan dit huis.

Door­gaan met "Hosanna" roepen!

Nog steeds blijven wij “Hosanna”roepen.
Dat doen we eigen­lijk in iedere Mis
op het moment dat we
onder de tekenen van brood en wijn
het kruisoffer van Jezus gedenken.
“Red ons toch”.
Nee, Jezus redt ons niet
door een leger op de been te brengen,
niet door macht, geweld en wereldse heer­schap­pij.

Zegen voor je huis

Hij redt ons op het kruis door voor ons
een offer te brengen, een offer van liefde.
En als je ziet dat iemand heel veel voor je over heeft,
ont­staat er een band van liefde.
Daarom is het mooi
als je in je huis een kruis bewaart
als teken van Gods liefde voor ons.
Zo heeft Hij ons nieuw leven gegeven,
de hemel voor ons geopend.
Ons doopsel was het moment
dat wij dat nieuwe leven ont­vingen
en als levensdoel geluk en eeuwig leven kregen.
Het is dan ook een oud gebruik
om zo’n palmtakje in wij­wa­ter te dopen
en je eigen huis te zegenen
door dat water te sprenkelen,
als een gebed:
“Heer, denk eraan
dat wij door het doopsel
onder uw bescher­ming staan”.
Pasen is daar een bij­zon­dere dag voor.


Bescherm ons, Heer, en red ons,
door uw over­win­ning op het kruis.

Een ezeltje...

De mensen in Jeru­za­lem
had­den eigen­lijk al kunnen vermoe­den
dat het hier niet om de zege­tocht van een heerser ging,
want Jezus kwam niet binnen op een paard
of in een strijd­wa­gen,
maar op een jong ezeltje,
teken van nede­rig­heid en dienst­baar­heid.
Nee, Jezus is niet geko­men om te heersen,
niet om mach­tig en groot te zijn,
maar om te dienen, klein en een­vou­dig.
Hij liet het gewoon maar gebeuren
dat de mensen Hem verachtten
en een mis­da­diger in hem zagen.

Hoe behaal je de palm van de over­win­ning?

Na­tuur­lijk is dit een voor­beeld voor ons
en voor ie­der­een die een christen wil zijn.


De mar­te­la­ren in de eerste eeuwen
die trouw bleven aan hun geloof
en daarvoor zijn gestorven,
wer­den afge­beeld
met een palmtak in de hand:
het is de palm van de over­win­ning,
zij hebben door hun trouw,
ook toen het moei­lijk was,
overwonnen en leven met Christus.

As

Wat doen we met de palm­tak­jes die over­blij­ven
of die mensen het jaar daarop voor de vasten
mee terug nemen naar de kerk?
Ze wor­den verbrand
en van die as krijgen we het askruisje op Aswoens­dag,
dan wor­den we uit­ge­no­digd
om de ver­gan­ke­lijk­heid van al het aardse te beseffen,
ons te bekeren
en te geloven in het evan­ge­lie.
Onze over­win­ning zit erin
als we onze eigen hoogmoed, trots en heers­zucht over­win­nen,
als we trouw zijn en dienst­baar
zoals Jezus Christus.
Als je dat doet,
behaal je de palm van de over­win­ning!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug