Arsacal
button
button
button
button


Gaat u met mij mee op bedevaart naar Lourdes?

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 2 april 2018 - 312 woorden
Gaat u met mij mee op bedevaart naar Lourdes?

Van dins­dag 11 t/m zon­dag 16 sep­tem­ber zal ik vanuit ons bisdom een bede­vaart naar Lourdes be­ge­lei­den. De Lourdes­groep Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam begeleidt al meer dan 20 jaar bede­vaart­reizen naar Lourdes.

De bede­vaart wordt geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met het Huis van de Pelgrim dat lan­de­lijk al ruim 95 jaar bede­vaarten naar Lourdes or­ga­ni­seert. Het thema van de bede­vaart is dit jaar: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’. Dit thema is dezelfde als mijn wapen­spreuk.

Tijdens de bede­vaart naar Lourdes wordt U een volle­dig ver­zorgd pro­gram­ma aan­ge­bo­den. U kunt deel­ne­men aan vie­rin­gen, pro­ces­sies, ver­die­pings­mo­menten, wan­de­lin­gen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën. Hoogte­punt van de reis is uiter­aard een bezoek aan de grot van de ver­schij­ningen met de vie­ring van de H. Mis. In­druk­wek­kend is de grote inter­na­tio­nale plech­tig­heid met soms wel meer dan twin­tig­dui­zend pelgrims uit tal van lan­den.

De Lourdes­groep Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ver­zorgt al decennia lang de jaar­lijkse bede­vaarten naar Lourdes in samen­wer­king met het ‘Huis van de Pelgrim’. De groep bestaat uit vrij­wil­li­gers en ver­zorgsters die voor u vele hand en span­diensten ver­rich­ten tij­dens de reis en in Lourdes. De bede­vaart­reis is daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond; de combinatie van ouder met zoon of dochter kan heel bij­zon­der zijn. Deel­ne­mers die extra zorg nodig hebben kunnen in het zorgho­tel ver­zorgd wor­den door onze eigen Neder­landse vrij­wil­li­gers van het ‘Huis van de Pelgrim’.

Voor aanvullende in­for­ma­tie, bro­chu­re en opgave belt U met reisleidster Joke Hoekman (06-42347729), email joke­hoekman@ziggo.nl, of diaken Philip Weijers (06-53887641). Bezoek ook onze web­si­te www.lourdes-groep.nl, daar treft u ook het aanmeld­for­mu­lier aan. Cliënten bij Zorgverzeke­raar CZ kunnen onder voor­waar­den in aanmer­king komen voor een flinke kor­ting op de reissom. Meer in­for­ma­tie hierover bij Joke Hoekman.

Terug