Arsacal
button
button
button
button


Vormsels gaan van start...!

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 7 april 2018 - 234 woorden
met enkele van de vormelingen
met enkele van de vormelingen

Na Pasen is het in veel pa­ro­chies tijd voor de eerste heilige communie én voor het heilig Vormsel. De ko­men­de weken heb ik flink wat vormsel­vie­ringen op het pro­gram­ma staan. Altijd mooi om aan jonge mensen de gave van de heilige Geest te mogen door­ge­ven.

Volgende zon­dag zijn er meteen drie: zater­dag­avond voor de regio Hoorn in Zwaag en zon­dag eerst in Breezand voor Den Helder, 't Zand, Breezand en Anna Paulowna en ver­vol­gens op Texel.

Vrij­dag­avond 6 april was ik in de Sint Jozef­school in 't Zand om mede een catechese te ver­zorgen voor de acht­tien vor­me­lin­gen. Het bleek me dat de vor­me­lin­gen met veel plezier aan het project deelnamen dat werd geleid door de pastoor, de diaken en een aantal vrij­wil­li­gers. Na­tuur­lijk heb ik uit­ge­legd wat een bis­schop is en wat mijn 'rol' in het geheel is en we hebben ge­spro­ken over de werken van barm­har­tig­heid. De heilige Geest wordt immers gegeven om ons te sterken om een goed mens en een echte christen te zijn: "Geef mij in wat ik moet doen en begeleid mij met Uw hulp...".

Waarom wil je gevormd wor­den, werd ook gevraagd aan de vor­me­lin­gen. Som­mi­gen von­den dat het niet compleet was als je alleen gedoopt was en je eerste heilige communie had gedaan. Één jongen zei het heel dui­de­lijk: "Ik wil de gave van de heilige Geest ont­van­gen". Tja, daar gaat het toch om...

Terug