Arsacal
button
button
button
button


Jongeren en migranten: de toekomst van de kerk

Vrijdag: Nieuwe Bavo bloeit!

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 14 april 2018 - 495 woorden

Vrij­dag­och­tend 13 april had­den mgr. J. Van den Hende en ik een overleg in Haar­lem over de pas­to­rale zorg voor de Eritrese vluch­te­lingen in Neder­land. 's Avonds ontmoette ik de jon­ge­ren die mee­gaan met de bisdom­bede­vaart naar Assisi. Bij hen ligt veel van de toe­komst van de Kerk in ons land: de mi­gran­ten­ge­meen­schappen en de jon­ge­ren.

Toekomst

Na­tuur­lijk is er meer wat voor de toe­komst van de kerk van groot belang is: alle ini­tia­tie­ven die zich bezig­hou­den met nieuwe evangeli­sa­tie, gezins­da­gen, nieuwe bewe­gingen en ge­meen­schappen bouwen mee aan die toe­komst. En ieder moment in het ker­ke­lijk leven - zoals een concert van reli­gi­euze muziek of een uit­vaart - kan een gelegen­heid zijn waarbij mensen wor­den geraakt door het evan­ge­lie.

Eritrese vluch­te­lingen

De Eritrese bis­schop mgr. Kidane en de coördinator voor de pas­to­rale zorg voor de Eritrese mensen in Europa, de pries­ter Mussie Zerai waren met de heer Mussie Sium in Haar­lem om te zien op wat voor wijze gestalte kan wor­den gegeven aan de ziel­zorg aan de katho­lie­ke Eritreeërs in Neder­land. De meeste Eritrese vluch­te­lingen behoren tot de orthodoxe kerk die wat sterker natio­naal georiënteerd is, maar daar­naast is er een groep van zo'n 800-1000 katho­lie­ke vluch­te­lingen van de katho­lie­ke oosterse kerk (Géèz ritus) in ons land aanwe­zig waar­mee de kerk contact probeert te hou­den. Deze pas­to­rale zorg is be­lang­rijk omdat de ver­trouwd­heid met de eigen gees­te­lij­ke wor­tels de vluch­te­lingen kan helpen in een gese­cu­la­ri­seerd land als Neder­land, waar religie meestal niet posi­tief wordt bekeken, met een cultuur die heel anders is dan wat zij kennen, toch staande te blijven. Ver­schil­lende caritas-in­stel­lingen hebben toegezegd de vluch­te­lingen in deze opstartfase te willen helpen.

Assisi

De jon­ge­ren die mee­gaan naar Assisi kwamen 's avonds bij elkaar in de pastorie van de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam. Daar kregen zij van jon­ge­ren­wer­ker Mathijs Jansen de nodige in­for­ma­tie over het pro­gram­ma en kon­den zij kennis­ma­ken met de pries­ter en de reis­lei­der. Het was er heel gezellig, met een heer­lijke maal­tijd als start van de avond. Zo'n 25 jon­ge­ren gaan mee naast de jon­ge­ren van het ka­the­drale koor en de se­mi­na­risten. Ook is er daar­naast een groep van zo'n 45 tieners mee naar Assisi. Daar verheugen we ons na­tuur­lijk over, want de jon­ge­ren zijn de toe­komst van de kerk!

Bavo bloeit

Vrij­dag 20 april begint het eve­ne­ment "De nieuwe Bavo bloeit" in de ka­the­draal. Door leer­lin­gen van middel­ba­re groen-scholen zijn bete­ke­nis­volle bloem­ver­sie­rin­gen aan­ge­bracht in de ka­the­draal. Die zal daardoor één grote bloemen­zee zijn. De ouderen en de pa­ro­chies uit het bisdom zijn uit­ge­no­digd voor een fees­te­lij­ke pontificale Mis op deze vrij­dag om 13.00 uur en de dagen erna zal de ka­the­draal over­dag steeds geopend zijn om de bloemen te kunnen bewon­de­ren. 

Dat niet alleen de nieuwe Bavo maar heel de kerk mag bloeien door een mooi gees­te­lijk leven, door vele mensen die Jezus Christus willen navolgen door de liefde tot God en de naaste en hem willen ont­moe­ten in Zijn woord en de sacra­menten!

Terug