Arsacal
button
button
button
button


Diploma-uitreiking en open dag Sint Bonifatiusinstituut

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 april 2018 - 398 woorden
de geslaagden
de geslaagden
bij de maaltijd
bij de maaltijd
mede-cursisten en belangstellenden kijken toe
mede-cursisten en belangstellenden kijken toe

Zater­dag 21 april was een zonnige dag en dus werd besloten de diploma-uit­rei­king voor de stu­den­ten van het Sint Boni­fa­tius-instituut buiten te doen. Het was tevens Open Dag en goed twin­tig geïn­te­res­seer­den waren geko­men om kennis te maken met de oplei­ding. Een kort ver­slag.

Tegen half één 's mid­dags begon de uit­rei­king van de cer­ti­fi­ca­ten en diploma's aan acht cursisten. Zij stu­de­ren naast hun werk (vooral op een aantal zater­da­gen) aan het Sint Boni­fa­tius-instituut waar zij uit­ein­delijk zelfs een bac­ca­lau­reaat en een licentiaat in de gods­dienst­we­ten­schap­pen kunnen halen. Die diploma's wor­den gegeven op gezag van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit waar­mee het instituut verbon­den is na een eind­exa­men voor een gecomit­teerde van ie Uni­ver­si­teit.

Op de weg daar naar toe behalen de stu­den­ten echter cer­ti­fi­ca­ten of diploma's voor gedeelten van de studie die op zich ook een afgeronde een­heid vormen. Na twee jaar wordt een basis­vor­ming af­ge­slo­ten, na vijf jaar een minor-oplei­ding. Een stu­dent kan dus ook besluiten te stoppen na het behalen van zo'n deel-cer­ti­fi­caat. Of iemand ver­der gaat hangt na­tuur­lijk van veel factoren af, zoals de per­soon­lijke situatie van de cursist, maar over het alge­meen is er veel en­thou­sias­me om door te gaan en het af te maken. Verder kunnen stu­den­ten kiezen voor de minor- of de major-vorm al naar gelang de tijd die zij vrij kunnen maken en de keuze die zij zelf maken. Het gaat niet alleen om een studie, ook het ge­meen­schapsaspect en de eigen geloofsweg zijn be­lang­rijk. Daaraan wordt aan­dacht besteed door ge­za­men­lijke gebedstij­den en een aanbod van gees­te­lij­ke lei­ding en stille dagen.

Bij de uit­rei­king van de diploma's was directeur dr. Jörgen Vijgen aanwe­zig (naast mij op de foto's) evenals vica­ris drs. Gerard Bruggink (fotograferend voor de web­si­te van het instituut), studieprefect drs. Diederik Wienen (die de meeste van deze foto's heeft gemaakt) en spi­ri­tu­aal pastoor Anton Overmars.

Ondanks het bloemencorso lukte het me prima om de Tilten­berg in Vo­ge­len­zang - waar de oplei­ding geves­tigd is, tij­dig te bereiken. Daar mocht ik een cer­ti­fi­caat uitreiken aan twee mensen die de vijf­ja­rige minor-oplei­ding hebben af­ge­slo­ten: Jos van bellen en Paul Liesker; Lisette Block kreeg een cer­ti­fi­caat voor de basis­vor­ming major; Regina Parker het cer­ti­fi­caat voor auditor basis­vor­ming minor en voor de reguliere afslui­ting van de basis­vor­ming minor kregen Carola van der meeren, Patrick Gunther, Peter Cammaert en Marilyn van Rijn het diploma.

Van harte felici­teer ik hen allen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug