Arsacal
button
button
button
button


God koos voor een verborgen en eenvoudig leven

Overweging op de Gebedsdag van de vrouwe van alle Volkeren

Overweging Bezinning - gepubliceerd: zondag, 20 mei 2018 - 712 woorden
Met de Mariale gebedsgroep van de Spaanse parochie
Met de Mariale gebedsgroep van de Spaanse parochie
Naast het altaar stond de afbeelding van de Vrouwe van alle volkeren opgesteld
Naast het altaar stond de afbeelding van de Vrouwe van alle volkeren opgesteld
De zusters van de Familie van Maria hebben gezongen
De zusters van de Familie van Maria hebben gezongen

In de Am­ster­damse RAI werd op Pink­ste­ren een geslaagde gebeds­dag gehou­den voor de Vrouwe van alle Volkeren, de titel waar­on­der Maria in Am­ster­dam bij­zon­der wordt vereerd. Ruim zes­hon­derd mensen waren geko­men om de heilige Eucha­ris­tie met de bis­schop, mgr. Jozef Punt, te vieren en zij hoor­den ver­schil­lende ge­tui­ge­nissen.

De dag werd besloten met aanbid­ding van de Heer in het heilig Sacra­ment. Tijdens het Lof heb ik de volgende over­we­ging gehou­den.

Over­we­ging - Gebed

Wij had­den het anders gedaan

Wij aanbid­den U, Heer Jezus Christus,
U die hier bij ons aanwe­zig bent,
zo klein en verborgen,
maar zo wer­ke­lijk
onder de gedaante van het brood.
Als wij, mensen, had­den moeten kiezen
hoe God op aarde zou ver­schij­nen,
dan had­den wij hoogst­waar­schijn­lijk
een troon en een paleis,
een hoogst aanzien­lijke familie,
met macht en aanzien,
kracht, rijkdom en onaf­han­ke­lijk­heid
voor u gekozen.
Maar U bent geko­men
mens gewor­den
door het ja-woord,
het “Fiat” van een jong Joods meisje,
onbekend en in een dorpje achteraf.

Verwerpe­lijk

U bent mens gewor­den
door de bewuste en vrij­wil­lige mede­wer­king
van een vrouw zon­der status;
in de ogen van de mensen
was zij zelfs verwerpe­lijk
omdat zij haar kind kreeg
voordat de huwe­lijkse samen­le­ving
met Jozef had plaats gevon­den,
zoals Uzelf verwerpe­lijk werd:
een mis­da­diger
in de ogen van de mensen.
Wij willen meestal graag wat beter lijken
dan dat we wer­ke­lijk zijn.
U wilde min­der lijken
dan U wer­ke­lijk bent,
U wilde onaanzien­lijk zijn.
U bent mens gewor­den
in het kind van Beth­le­hem,
opgegroeid in een huisje in Nazareth,
dienst­baar.
U hebt ons verlost
door klein te wor­den,
de minste van ons allen
en Maria stond naast U,
stond U trouw terzijde.

Menswor­ding, een­vou­dig en nederig

Zo hebt U ons verlost
en hebt U eens en voor­goed
de kant gekozen van mensen
die niet in tel zijn,
niet geacht,
niet rijk,
niet mach­tig.
U hebt gekozen
voor eenvoud en nede­rig­heid.
En U heeft zich af­han­ke­lijk gemaakt
van haar
die wij hier mogen eren
als Vrouwe van alle volkeren.

Niet alleen iets van toen

De menswor­ding
verborgen in de schoot van een maagd,
die geboorte in een stal op het veld,
buiten de bewoonde wereld,
die dood op een kruis,
opnieuw buiten de stad,
een­vou­dig en verborgen,
dat was niet alleen iets van toen,
intussen ruim twee­dui­zend jaar gele­den;
het is ook iets van nu,
van iedere dag opnieuw:
U wordt mens in ons mid­den
in iedere heilige Eucha­ris­tie;
U bent onder ons,
klein en verborgen in de hostie;
U wilt bij ons wonen,
ingaan in ons hart,
arm en klein;
en nog steeds geeft Uw moe­der
Uzelf iedere dag opnieuw aan ons,
want zij is de Vrouwe van de Eucha­ris­tie,
de Moeder die U, Heer Jezus,
in ons hart geboren wil laten wor­den.

Eerherstel

Nog steeds komt U niet met geweld,
legt U zich­zelf niet aan ons op,
maar komt u zo verborgen
dat vele mensen U ont­van­gen,
zon­der U te herkennen,
zon­der uw lichaam en Bloed te on­der­schei­den.
Geef, Heer, dat ons dat niet over­komt,
maar dat we U mogen herkennen
en met liefde ont­van­gen;
wij willen U eer­her­stel geven
voor zoveel mensen die U in de heilige communie
zon­der voor­be­rei­ding, zon­der liefde, onwaar­dig
ont­van­gen.
Wil, goede Jezus, hun hart
ondanks dit alles
toch door een straal van uw liefde raken,
opdat hun hart ver­an­de­ren mag
en vervuld zal wor­den
met liefde en offerbereid­heid,
met vuur en geloof.

Wat U van ons verwacht

Dat U in Uw goed­heid en liefde voor ons
zo een­vou­dig in ons mid­den komt
in de tal­loze Missen
die over de hele wereld wor­den gevierd,
laat dat voor ons, Heer,
een teken zijn
van wat u van ons verwacht:
geef dat wij die keuze maken
voor eenvoud en nede­rig­heid,
voor dienst­baar­heid en offerbereid­heid,
voor mede­wer­king aan Uw grote plan
van verlos­sing voor deze wereld.

Mede-ver­los­sers

Als gelo­vi­ge mensen
leven wij op aarde een leven
van verborgen aanwe­zig­heid.
We vallen niet op,
vaak lijken we er helemaal niet te zijn.
Maar juist in het verborgene
wordt het ware goede gedaan.
Juist in deze zo vaak kille en godde­loze wereld,
zijn er mensen nodig
die door hun gebed,
hun leven en inzet in woord en daad,
mede-ver­los­sers wor­den
met Uw moe­der, Maria, de mede-ver­los­seres,
met U die onze enige Heer bent
en de Ver­los­ser van alle mensen.
Zend daarom over ons
uw Geest, Heer Jezus Christus,
door de voor­spraak van Maria,
om vol vuur te kunnen zijn
en te werken aan een wereld
waar ver­war­ring, oorlog en rampen
een einde nemen
en Uw vrede kan wonen.
Amen

Terug