Arsacal
button
button
button
button


Kracht van de Geest voor Duivendrecht en Amsterdam Zuid Oost

Feestelijke vormselviering in ’De Drie Stromen’

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 21 mei 2018 - 288 woorden
Kracht van de Geest voor Duivendrecht en Amsterdam Zuid Oost
De beide diakens, catechiste en Danielle
De beide diakens, catechiste en Danielle
Kracht van de Geest voor Duivendrecht en Amsterdam Zuid Oost

Op tweede Pinkster­dag mocht ik het heilig Vormsel toedienen aan 24 jon­ge­ren uit de pa­ro­chies De Graan­kor­rel (Am­ster­dam Zuid Oost) en Sint Urbanus (Dui­ven­drecht) in het kerk­cen­trum 'De Drie Stromen' in Zuid Oost. De pa­ro­chies maken deel uit van het Samen­wer­kings­ver­band Clara en Fran­cis­cus waarvoor elder nog een tweede vormsel­vie­ring is. Het was een warme, harte­lijke en vurige heilige Mis.

De vor­me­lin­gen waren voor­be­reid door cate­chiste Santa Jaddoe, diaken Theo van Stiphout en Charles Lake. Samen met diaken Han Hartog waren zij ook bij­zon­der bij deze mooie vie­ring in een volle kerk betrokken. De vor­me­lin­gen en de geloofs­ge­meen­schap waren een beeld van wat wij zijn als katho­lie­ke kerk: we­reld­wijd, uni­ver­seel, alle lan­den en talen omvattend. Diaken Han Hartog verwees in dit ver­band in zijn ope­nings­woord naar het Pinkster­won­der dat mensen van alle rassen en talen één maakt. 

De fees­te­lij­ke vie­ring werd muzikaal ver­zorgd door het koor Lobi Makandra o.l.v. Wim van Lint, terwijl Simon Blijleven het orgel bespeelde. Een viertal vor­me­lin­gen deed op deze dag ook de eerste heilige communie en in de kerkw aren ver­schil­lende kin­de­ren aanwe­zig die zich voor­be­rei­den op het heilig doopsel. Ook zijn er hier ieder jaar vol­was­se­nen die toetre­den tot de katho­lie­ke kerk door doopsel en vormsel, een stap die wij ie­der­een kunnen aanbevelen!

Na de vie­ring ontmoette ik Danielle, die in Zuid Oost het pa­ro­chieel kin­der­koor leidt met allerlei ac­ti­vi­teiten daaromheen, zoals muziekles, spel en gods­diens­tige vor­ming en zomers druk bezochte kampen. Zeven kin­de­ren van het koor wer­den gevormd. Ik moest erbij denken aan het "oratorio" zoals dat bij de Salesianen en in de pa­ro­chies van het bisdom Milaan gebruike­lijk is. Heel mooi!

Van harte proficiat aan de vor­me­lin­gen, hun ouders, familie en bege­lei­ders en aan deze pa­ro­chies!

Terug