Arsacal
button
button
button
button


Betrokkenheid en gemeenschapszin rond door brand verwoeste kerk in Limmen

Sommige heiligen hebben het goed overleefd, andere minder

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 22 mei 2018 - 397 woorden

Het ziet er niet mooi uit, die door brand gedeelte­lijk verwoeste kerk van Limmen. Toch kwam ik opgewekt terug van een bezoek aan de kerk en de mensen van het pa­ro­chie­bestuur, de pa­ro­chieraad en lokale coördinatoren van het herstel en na­tuur­lijk het pas­to­raal team. Ook mgr. Punt bezocht de kerk, de dag erna.

De dag na terug­komst uit Assisi was ik al even langs geweest om de schade aan de kerk te zien en met wat mensen te praten en na­tuur­lijk had ik op het bisdom van bouwinspecteur Charlotte Wentges die in gere­geld contact is met Limmen, in­for­ma­tie gekregen over de stand van zaken. Dins­dag­avond 22 mei kreeg ik tij­dens mijn bezoek een goed ver­slag van de gebeur­te­nissen tij­dens en na de brand en van de eerste ver­volgstappen. Dat gaf mij een goede indruk en veel ver­trouwen in de manier waarop men het met elkaar aanpakt.

Samen met pastoor Herman Helsloot en pas­to­raal werker Johan Olling die ter plaatse de eerst aanspreek­ba­re is, en met de vice-voor­zit­ter en leden van het pa­ro­chie­bestuur en pa­ro­chieraad bezochten we eerst de kerk. Er is daar veel verloren gegaan, maar de beel­den van de heilige Familie en van Antonius van Padua zien eruit alsof er niets gebeurd is. Ook het hoofdaltar en het altaar van de patroon­hei­lige paus Cornelius zien er goed uit, al is wel het schilderij over deze paus wat boven dat altaar hing, verloren gegaan. Sint Petrus is verkoold, maar als beeld nog goed herken­baar. Hij kan in een her­stelde kerk een mooie stille getuige wor­den van wat er is gebeurd. Een koororgel is volle­dig vernield, ook het grote orgel op het doxaal heeft schade opgelopen, maar kan moge­lijk wor­den her­steld.

Gelukkig is de kerk verzekerd en wordt de pa­ro­chie goed bijgestaan door verzeke­raar Donatus. Hoe het gebeurd is, moet nog formeel wor­den vast­ge­steld. De hoop is dat het dak eind voor de winter weer dicht is en de kerk eind volgend jaar her­steld kan zijn. Of dat allemaal gaat lukken, is na­tuur­lijk nog even afwachten.

Afgelopen zon­dag op Pink­ste­ren kon­den de klokken in de gespaard gebleven kerktoren weer wor­den geluid. Menig pa­ro­chi­aan, voor de vie­ring naar de uitspan­ning tegen­over de kerk geko­men, moest toen even een traantje wegpinken... De betrok­ke­nen ervaren veel meeleven en ge­meen­schapszin, vanuit allerlei plaatsen, maar na­tuur­lijk vooral vanuit de ge­meen­schap van Limmen die sterk meeleeft met het lot van deze beeldbepalende kerk.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug