Arsacal
button
button
button
button


Volle kerk bij uitvaart past. Leo Nederstigt

afscheid van een hartelijke en nabije herder

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 29 mei 2018 - 324 woorden
pastoor Leo Nederstigt
pastoor Leo Nederstigt
lang voor het begin stroomde kerk al vol
lang voor het begin stroomde kerk al vol
Volle kerk bij uitvaart past. Leo Nederstigt

Op dins­dag­mor­gen 29 mei vond in de Mar­te­la­ren van Gorcum-kerk aan het Linneaushof in Am­ster­dam de uit­vaart plaats van pastor Leo Neders­tigt, pries­ter van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, lid van de pries­ter­raad en tot vorig jaar pastoor van de pa­ro­chies van het samen­wer­kings­ver­band Clara-Fran­cis­cus. Hij stierf na een lange periode van ziekte, die hij moe­dig en met veel geloof heeft beleefd.

De kerk was helemaal vol en er was grote aan­dacht tij­dens de vie­ring waarin de bis­schop, mgr. dr. Jozef Punt, hoofd­cele­brant was en ik con­ce­le­breerde, samen met de pries­ter-broer van de over­le­de­ne, pater Savio, die ook een ge­dach­te­nis-woord uitsprak en pater Lars Frendel ofm die de homilie hield. Veel andere pries­ters con­ce­le­breer­den en in de kerk waren even­eens vele mede­broe­ders aanwe­zig, onder hen de oud-vica­ris-generaal, mgr. Martin de Groot.

En het was niet de enige keer dat zoveel mensen afscheid kwamen nemen en "pastor Leo" kwamen be­ge­lei­den op zijn hemelreis: de twee avon­den ervoor waren er - even­eens stamp­volle - vie­rin­gen geweest in de H. Gerardus Majella en de Anna Boni­fa­tius. Dit laat al zien dat Leo Neders­tigt een geliefde pries­ter was die veel voor mensen heeft betekend door zijn geloof, zijn ver­trouwen op God en in mensen en zijn pas­to­rale nabij­heid. Het kwam ook tot uiting in de vele mooie woor­den die wer­den ge­spro­ken door diaken Coen van Loon, door dier­ba­re fami­lie­le­den en in voor­beden uit­ge­spro­ken door pa­ro­chi­anen, een neef, een zus en de dominee van de pro­tes­tantse Muider­kerk.

Pa­ro­chi­anen had­den alles goed gere­geld van het regelen van het ver­keer, tot kos­te­ren, kerkewacht, beheer van de koffie­ruim­te enzo­voorts. De kerk was mooi versierd en een groot koor, samen­ge­steld uit pa­ro­chi­anen van alle kerklokaties van het samen­wer­kings­ver­band ver­zorgde waar­dig en mooi de li­tur­gische gezangen.

Leo Neders­tigt heeft bijna negen jaar tegen de kanker gevochten; maar ook toen deze ziekte terugkwam, heeft hij met veel geloof zijn ziek-zijn gedragen en daardoor vele mensen geïnspireerd. Moge hij nu rusten in de vrede van Gods huis!

Terug