Arsacal
button
button
button
button


Mariaverering is al heel oud...

Derde video van Mariadrieluik in Katholiekleven.nl

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 30 mei 2018 - 227 woorden

Op 31 mei viert de kerk het feest van het bezoek van Maria aan Elizabeth (Maria Visi­ta­tie). In het derde filmpje dat voor Katho­liek leven met mij is opgeno­men ver­tel ik over dit feest bij het Maria-altaar in de Ka­the­drale basiliek van Sint Bavo.

Hoe oud is de Maria­ver­ering? Som­mi­gen, vooral pro­tes­tan­ten, denken dat het een Mid­del­eeuwse Roomse uitvin­ding is, maar niets is min­der waar! Tekens en ge­tui­ge­nissen van Maria­ver­ering vin­den we ruim­schoots in de tweede eeuw, of eigen­lijk al in het evan­ge­lie. Want Maria bezoekt haar nicht Elizabeth van wie ze heeft gehoord dat deze ook zwan­ger is. Ik ver­tel daarover in deze video onder meer: “Op de rechteraf­beel­ding op dit Maria-altaar staat in het Latijn: Gezegend zijt gij onder de vrouwen. Dat zijn de woor­den waar­mee Elizabeth haar begroette. En zo zou je kunnen zeggen dat Elizabeth eigen­lijk de eerste is die Maria vereerde.” Maria zal dit ver­vol­gens beves­tigen in haar lofzang, het Mag­ni­fi­cat: "Alle geslachten zullen mij zalig prijzen".

In het mid­den van het altaar wordt Maria afge­beeld als koningin op een zetel. “Ze heeft haar zoon Jezus op haar arm, die ze aan ons presen­teert,” ver­tel ik daarover. Ik heb ver­vol­gens een verbin­ding gelegd met de bete­ke­nis die in het Oude Testa­ment wordt gegeven aan de koningin-moe­der en legt uit hoe Maria die vormgeeft.

Hier is het filmpje te zien:


Terug