Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in ’t Veld

Voor ’t Veld, Waarland en Nieuwe Niedorp

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 juni 2018 - 257 woorden
met diaken Toon Jorink
met diaken Toon Jorink
De kerk stond in de steigers voor het schilderwerk
De kerk stond in de steigers voor het schilderwerk
interieur van de kerk van 't Veld
interieur van de kerk van 't Veld

Zater­dag­avond 9 juni was de H. Martinus­kerk van 't Veld goed gevuld voor de vie­ring van het heilig Vormsel voor de pa­ro­chies van Nieuwe Niedorp. Waarland en 't Veld. Acht­tien vor­me­lin­gen van groep acht van de basis­school ont­vingen het sacra­ment van de heilige Geest.

Diaken Toon Jorink, die ook bij de vie­ring assis­teerde, had de vor­me­lin­gen voor­be­reid samen met enkele dames die de verbin­ding leg­den met de families van de kin­de­ren. Het was voor de vor­me­lin­gen een drukke dag geweest: ze had­den die dag deel­ge­no­men aan de Bavo­dag in de ka­the­draal (zie eer­der bericht), waar ze met veel plezier op terugkeken.

Staande voor het altaar met de doopkaars in hun hand hernieuw­den de vor­me­lin­gen hun doop­be­lof­ten en beves­tig­den zij de ge­loofs­be­lij­de­nis van de kerk. Daarna werd de heilige Geest over hen afgeorepen en ont­vingen zij het sacra­ment door handopleg­ging en zal­ving met chrisma. Na het vormsel wer­den de namen inge­schre­ven in de vormsel­re­gis­ters van één van de drie pa­ro­chies, die voor de gelegen­heid alle drie naar 't Veld waren geko­men.
Alle vor­me­lin­gen ont­vingen een fraai vormsel­kruisje als aan­denken aan deze dag en ook ik mocht er een mee naar huis nemen.

De vor­me­lin­gen had­den uit­ein­delijk voor de keuze gestaan: meedoen aan de handbal­wed­strijd of gevormd wor­den. Gelukkig wisten ze allemaal de keuze te maken voor het sacra­ment van de heilige Geest. Dat die Geest hen ook in hun ver­dere leven mag blijven be­ge­lei­den om goede keuzes te maken!

De Eucha­ris­tie­vie­ring was goed ver­zorgd en werd opge­luis­terd door het rit­misch koor Interamvo o.l.v. Dick Obdam

Terug