Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in de ‘kathedraal van het noorden’

St. Jan de Doper in Langedijk

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 juni 2018 - 361 woorden
Nieuwe beeld van Sint Jan in de kerk
Nieuwe beeld van Sint Jan in de kerk
De pastoor voor zijn
De pastoor voor zijn
de pauselijke zegen voor pastoor en parochie
de pauselijke zegen voor pastoor en parochie

Vrij­dag­avond was ik in Lange­dijk voor de vie­ring van het heilig vormsel. Het was precies in de feestweek ter ere van de pa­ro­chie­pa­troon Sint Jan de Doper.

Er waren dit jaar tien vor­me­lin­gen aan wie ik dit sacra­ment heb mogen geven. Het was een goede, bewuste groep en ik hoop dat ze na het vormsel door­gaan met de bij­een­komsten die in sep­tem­ber weer van start gaan. De vie­ring was goed ver­zorgd door de pastoor, Bruno Sestito, en de vormsel­werk­groep en opge­luis­terd met mooie, toepas­se­lijke lie­de­ren van het Ritmisch koor, goed geschikt voor een vie­ring met jon­ge­ren.

Deze avond namen we afscheid van een van de leden van deze groep, die zich na vijf jaar inzet voor het vormsel op andere taken in de pa­ro­chie wil gaan richten. We danken haar en al deze drie dames voor hun be­ge­lei­ding en inzet!
De pa­ro­chie beschikt over een fraaie, grote kerk met een toren die van verre is te zien. Die kerk wordt in de volksmond dan ook de ‘ka­the­draal van het noor­den’ genoemd.

De pa­ro­chie had ver­schil­lende mooie beel­den gekregen. In het kloosterhof naast de kerk is het Sint Jans­mu­seum twee mid­da­gen geopend; vrij­wil­li­gers zorgen daarvoor. In die kloosterhof zal een pas ge­schon­ken Jozef­beeld een plaats krijgen. De ‘hart voor ouderen’-Eucha­ris­tie­vie­ring die iedere don­der­dag in de kapel van Kloosterhof wordt gehou­den, trekt veel ouderen uit Lange­dijk. In de pastorie zag ik een acht­tien­de eeuws beeld van Johannes de Doper staan (foto onder), dat ge­schon­ken was en in de kerk is een even­eens fraai beeld van Sint Jan terecht geko­men (zie foto hiernaast). Het feest van Johannes de Doper wordt op 24 juni gevierd.

De pa­ro­chie en de pastoor had­den een speciale zegen van paus Fran­cis­cus ont­van­gen op een mooi perka­ment, dat bij het altaar stond opge­steld.

Van harte felici­teer ik de vor­me­lin­gen en wens hen toe dat zij de hulp en de lei­ding van de heilige Geest steeds zullen ervaren.

De nieuwe privacy-regels laten niet toe dat ik een foto van de vor­me­lin­gen plaats, tenzij ik daar schrifte­lijke toestem­ming voor krijg van de vor­me­lin­gen en hun ouders. Vandaar dat U het met wat andere foto’s moet doen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug